New Page 2

Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 3. redni seji dne 11. 12. 2014 sprejel

 

S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

 

I.

 

Občina Turnišče bo ceno storitve javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov subvencionirala v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture. Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture za leto 2015 znaša 15 %.

 

II.

 

Občina Turnišče bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture le za tiste uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina pokrila iz lastnih sredstev občinskega proračuna.

 

III.

 

Sredstva subvencije bo Občina Turnišče nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

 

IV.

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 naprej.

 

Št. 26/2014-6/R

Turnišče, dne 12. decembra 2014

 

Županja
Občina Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver l.r.