New Page 2

LETNI PROGRAM UKREPOV ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI VELIKE LASCE V LETU 2012

sprejet na 5. seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem dne 28. marca 2012

 

 

UKREP

višina pomoči

program 2012 v EUR

prorač. postavka

1

Pospeševanje malega gospodarstva -razni programi

 

27.500,00

 

 

sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo

10 % upravičenih stroškov, min. vrednost pomoči 100 EUR na upravičenca, max. vred. 3000 EUR na upravičenca letno

16.400,00

1401

 

nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest

1.500 EUR/novo zaposlitev

7.500,00

1401

  promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva 50% upravičenih stroškov, ena aktivnost letno oz. do 800 EUR na upravičenca letno 1.600,00  1401

 

regresiranje obrestne mere

za vloge, odobrene pred letom 2012

2.000,00

1401

 

 

Podrobnejši pogoji upravičenosti, opravičljivi stroški, upravičenci in finančne določbe za dodelitev sredstev bodo objavljeni v javnih razpisih za posamezne ukrepe.

 

Občina Velike Lašče