Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93 in Ur.l. RS št. 57/94, 14/95), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 32/93), 3. in 25. členom zakona o prekrških (Ur.l. SRS št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, 10/91 in Ur.l. RS, št. 13/93 in 66/93), 5.členom Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (MUV , št.14/96), ter 24. členom Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 11/95), je Občinski svet občine Rače-Fram na 24.redni seji, dne 19.5.1997 sprejel
 
O D L O K
 
o pogojih dobave in načinu oskrbe s pitno vodo na območju Občine Rače-Fram
 
I.SPLOŠNE DOLOČBE
 
1. člen
 
Ta odlok ureja pogoje dobave in način oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda, pravice in obveznosti uporabnikov in upravljalca javnega vodovoda, oskrbo in dobavo vode, priključitev na vodovodno omrežje, vgrajevanje in vzdrževanje vodomerov, odčitavanje in obračun porabljene vode, prekinitev dobave vode in odgovornost upravljalca in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode.
 
2. člen
 
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja vodo iz javnega vodovodnega omrežja ali koristi hidrantno omrežje - požarno vodo.
 
Za upravljalca dobave in oskrbe s pitno vodo na območju Občine Rače-Fram se podeli koncesija.
 
Občina Rače-Fram bo preko koncesionarja gospodinjstvom in gospodarskim subjektom, ki so legalno locirani v okolju, zagotavljala oskrbo s pitno vodo, ki bo higienično neoporečna za pitje in ostale potrebe, v zadostnih količinah in v vsakem trenutku. V primeru ko ni možno zadovoljiti vseh potreb, iz objektivnih razlogov, je prednost zagotavljanja vodooskrbe, voda za pitje.
 
II.NAPRAVE UPORABNIKOV IN IZVAJALCEV
 
3. člen
 
Naprave, za katere je odgovoren uporabnik, so vse notranje vodovodne instalacije za vodomerom, vključno z vodomernim jaškom - nišo. Notranje vodovodne instalacije so objekti in naprave uporabnikov, ki jih od javnega omrežja ločuje merilno ali obračunsko mesto.
 
4. člen
 
Naprave in objekti, za katere je odgovoren izvajalec so:
 
a) objekti in naprave:
 
- za zajemanje, zbiranje, transport in čiščenje vode, ki služijo za vodooskrbo,
 
- tranzitni cevovodi od črpališč ali zajetij do naselij,
 
- za črpanje, prečrpavanje in naprave za bogatenje podtalnice, ki služijo območju ene ali več občin;
 
b) primarni objekti in naprave:
 
- za zajemanje, zbiranje, transport in čiščenje vode za območje občine,
 
- za predelavo in kondicioniranje,
 
- vodohrani,
 
- transportni cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja,
 
- tranzitni cevovodi;
 
c) sekundarni objekti in naprave:
 
- omrežje za oskrbovanje sosesk, delov sosesk ali manjših naselij za neposredno priključevanje uporabnikov,
 
- omrežje za preprečevanje požarov - hidrantno omrežje,
 
- omrežje za vzdrževanje javnih površin;
 
d) vodovodni priključki z vodomeri.
 
5. člen
 
Naprave in objekte za oskrbo s pitno vodo delimo glede na rabo, na:
 
a) naprave in objekte za individualno rabo,
 
b) naprave in objekte skupne rabe,
 
Naprave in objekti za oskrbo prebivalstva s požarno vodo ter omrežje za vzdrževanje javnih površin so objekti skupne rabe. Vsi ostali objekti in naprave pa so objekti individualne rabe.
 
III.PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE
 
6. člen
 
Za priključitev na vodovodno omrežje si je uporabnik dolžan pridobiti soglasje izvajalca.
 
7. člen
 
Izvajalec je dolžan izdati soglasje za vodovodni priključek pod pogojem, da je uporabnik predložil ustrezno dokumentacijo, ter da razmere na območju na katerega se uporabnik priključuje, dovoljujejo novo potrošnjo.
 
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov je izvajalec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah ter pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.
 
8. člen
 
Izvajalec mora v soglasju za priključitev objekta uporabnika na vodovodno omrežje podati:
 
- minimalne odmike objektov od vodovodnega omrežja,
 
- navodilo o zaščiti vodovodnega omrežja od vpliva ostalih objektov, posebno
 
novogradenj,
 
- pogoji glede trase, globine in profila priključnega omrežja,
 
- podatke o zahtevanem profilu vodmera,
 
- podatke o lokaciji, obliki in velikosti vodomernega jaška,
 
Izvajalec je dolžan pri novogradnji predpisati v soglasju, poleg pogojev priključitev iz prejšnjega odstavka, tudi:
 
- zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani v ožjem, širšem ali vplivnem območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali predvidenih za zajem pitne vode,
 
- pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim omrežjem ter potrebne odmike od objekta od vodovodnih objektov in naprav,
 
- poleg zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa vodovoda.
 
9. člen
 
Uporabnik si mora poleg soglasja izvajalca, za priključitev objekta na vodovodno omrežje pridobiti tudi soglasje lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč, po katerih poteka priključna trasa.
 
10. člen
 
Uporabnik si mora pridobiti soglasje izvajalca za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki bi imele zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in naprave za pitno vodo.
 
11. člen
 
Izvajalec izda soglasje h gradbenemu dovoljenju.
 
Uporabnik je dolžan priložiti k vlogi za izdajo soglasja:
 
- situacijo objekta v M:1000 ali M:500, ki je sestavni del objekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 
- opis specifičnosti projekta, zlasti glede količine predvidene porabe vode,
 
- projekt vodovodnih instalacij,
 
- podatke o uporabni tlorisni površini objektov oziroma stanovanjskih površin pri skupni gradnji.
 
Uporabnik, ki prosi za izdajo soglasja za gradnjo objekta, ki ima vpliv na objekte in naprave za pitno vodo, mora podati upravljalcu tudi podatke o tehnoloških odpadkih oziroma nevarnih snoveh.
 
12. člen
 
Izvajalec je dolžan izvesti priključke uporabniku na vodovodno omrežje pod pogojem, da je uporabnik izpolnil pogoje soglasja, da je poravnal predpisano priključno takso ter, da je predložil izvajalcu izjavo o brezhibnosti interne vodovodne instalacije.
 
13. člen
 
Vodovodni priključek je spojna cev od sekundarnega vodovodnega omrežja vključno z vodomerom.
 
Vodovodni priključek izdela izvajalec na stroške uporabnika, po končani gradnji pa ga uporabnik brezplačno prenese v upravljanje izvajalcu.
 
Stroški vzdrževanja priključka in vzdrževanja vodomera so zajeti v vzdrževalnini, ki se zaračunava ob ceni vode.
 
14. člen
 
Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak objekt uporabnika posebej, pri čemer se mora upoštevati velikost in namembnost objekta ter količina uporabljene vode.
 
15. člen
 
Izvajalec je dolžan izdati uporabniku tudi soglasje za začasno priključitev na vodovodno omrežje ob upoštevanju pogojev iz 7. člena tega odloka. Izvajalec določi v soglasju poleg ostalih pogojev tudi rok odstranitve začasnega priključka.
 
16. člen
 
Vsa dela na javnem vodovodnem omrežju v okviru enostavne reprodukcije, ki so v upravljanju izvajalca, izvaja in nadzira izvajalec po cenah in količinah, ki jih potrdi lastnik.
 
Vsa dela na vodovodnih priključkih izvaja in nadzira izvajalec v soglasju z uporabnikom po cenah za količino, ki jih potrdi občinski svet.
 
IV.NADZOR, TEHNIČNI PREGLED IN PREVZEM V UPRAVLJANJE
 
17. člen
 
Vse vodovodne naprave, ki so še v gradnji ali rekonstrukciji nadzira občinski urad ali strokovno usposobljena organizacija, ki jo izbere pristojni organ Občine Rače-Fram na podlagi razpisa.
 
Bodoči izvajalec ima v primeru, da ni izbran za izvajanje nadzora nad gradnjo ali rekonstrukcijo, možnost opravljanja dodatnega nadzora nad izvajanjem del.
 
Dodatni nadzor lahko opravlja tudi druga strokovna organizacija, če jo pooblasti izvajalec.
 
18. člen
 
Pri tehničnem pregledu objekta, ki je še v gradnji ali rekonstrukciji, in ga razpiše upravni organ, se preverijo zahtevani pogoji iz prejšnjega člena s strani pooblaščenega predstavnika izvajalca.
 
Pri opravljenem tehničnem pregledu izvajalec z datumom izdaje uporabnega dovoljenja prevzame objekt v upravljanje.
 
V. VODOMERI
 
19. člen
 
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer v skladu z veljavnimi sanitarno tehničnimi predpisi, navodili in pogoji saglasja izvajalca. Prostor, v katerem je vgrajen vodomer, mora biti dostopen pooblaščenim delavcem izvajalca vodovoda.
 
20. člen
 
Vodomer namesti izvajalec na stroške uporabnika za vsak vodovodni priključek.
 
Velikost in mesto vgraditve vodomera sta razvidna iz dokumentacije za izdajo soglasja.
 
Uporabnik ne sme brez soglasja izvajalca izvesti prestavitev vodomera, zamenjavo ali druga dela na vodomeru.
 
21. člen
 
V hišni instalaciji so lahko montirani tudi interni vodomeri, ki služijo uporabniku za interno porazdelitev potrošnje vode oziroma kontrolo.
 
22. člen
 
Izvajalec prevzame v upravljanje vse obstoječe vodovodne priključke uporabnikov vključno z vodomeri z dnem uveljavitve tega odloka
 
Ob prevzemu vodovodnega priključka upravljalec namesti plombo na vodomer.
 
23. člen
 
Vsako okvaro na vodovodenm priključku ali vodomeru je uporabnik dolžan prijaviti izvajalcu vodovoda.
 
Uporabnik ima v primeru, kadar je o točnosti vodomera deljeno mnenje, pravico zahtevati kontrolo točnosti vodomera.
 
Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih meja, nosi stroške preizkusa izvajalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
 
24. člen
 
Stroški nastalih okvar na vodovodnem priključku in vodomeru po krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika.
 
VI.ODČITAVANJE IN OBRAČUN
 
25. člen
 
Vzdrževanje objektov in naprav za pitno vodo individualne rabe se financira s ceno vode.
 
Vzdrževanje objektov in naprav za vodo skupne rabe (požarno vodo) se lahko na podlagi sklenjene pogodbe med Občino Rače-Fram in izvajalcem financira iz sredstev proračuna občine, namenjenih za potrebe kolektivne komunalne rabe.
 
26. člen
 
Uporabniku se zaračuna količina dejansko porabljene vode v m3 po stanju odčitka na vodomeru in prispevek na priključno moč, vzdrževalnino ter druge prispevke in takse, ki se zaračunavajo mesečno, dvomesečno, tromesečno v ceni vode.
 
Uporabnik (ostali odjemalci) plačuje vodarino mesečno, dvomesečno ali tromesečno po dejanski porabi vode po odčitku na vodomeru. Individualni uporabniki imajo obračun 2 x letno.
 
V objektih, kjer je poleg gospodinjstev prijavljena tudi gospodarska dejavnost in izveden samo en priključek, se obračunava poraba vode po gospodarski tarifi za celoten objekt.
 
27. člen
 
Cena m3 vode se določi skladno s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev.
 
Ceno, kakor tudi prispevek na priključno moč, vzdrževalnino in druge prispevke ter takso določi Občinski svet občine Rače-Fram.
 
28. člen
 
V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode, ti določajo z medsebojnim sporazumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in skrbi za poravnavo računov.
 
Interna delitev in zaračunavanje vode posameznim uporabnikom iz prejšnjega odstavka je obveznost lastnika takega objekta.
 
29. člen
 
V primeru, da izvajalec ali uporabnik ugotovi, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati porabe vode, se obračuna za čas okvare pavšalna poraba vode na osnovi povprečne porabe v preteklem letu.
 
30. člen
 
Uporabnik je dolžan poravnati izvajalcu vodarino v 15 dneh po izstavitvi računa.
 
V primeru, da uporabnik ne poravna vodarine v določenem roku po prejemu računa, ga je izvajalec dolžan opomniti in v opominu navesti posledice neplačanega računa. Kolikor uporabnik ne plača računa v roku, ki mu je dan z opominom, lahko izvajalec prekine dobavo vode brez predhodnega opozorila.
 
Uporabnik je dolžan posredovati ugovor zoper račun za porabljeno vodo v roku 8 dni po prejemu računa. Izvajalec je dolžan ugovor obravnavati v roku 8 dni ter v roku 15 dni posredovati uporabniku rešitev.
 
VII.VARČEVANJE Z VODO
 
31. člen
 
Izvajalec je dolžan:
 
- sistematično in strokovno zmanjševati količino neregistrirane vode (redna sanacija vodovodnega omrežja in redna zamenjava vodomerov),
 
32. člen
 
V primeru pomanjkanja pitne vode izvajalec določi v soglasju z županom občine prednostno zadovoljevanje uporabnikov, ki so ga uporabniki in izvajalec dolžni upoštevati.
 
33. člen
 
Izvajalec je dolžan voditi optimalno energetsko porabo pri črpanju vode.
 
34. člen
 
Izvajalec ali pooblaščena oseba s strani izvajalca nosi vse stroške poškodbe cevovodov ali po nemarnosti izpuščene vode pri priključevanju ali rekonstrukciji na vodovodni mreži ter vse stroške iztoka vode po treh urah od ugotovitve ali prijave poškodbe na cevovodu.
 
VIII.PREKINITEV DOBAVE VODE
 
35. člen
 
Izvajalec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi prekine z dobavo pitne vode, poleg primera iz drugega odstavka 30. člena, še v naslednjih primerih:
 
- kadar stanje hišne instalacije ogroža zdravje in življenje uporabnikov pitne vode,
 
- če je priključek na vodovodno omrežje izdelan v nasprotju s pogoji soglasja izvajalca ali brez soglasja,
 
- če uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo,
 
- če uporabnik onemogoča delavcem izvajalca pregled vodomera ter hišne instalacije,
 
- če uporabnik brez soglasja izvajalca opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju izvajalec,
 
- če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije),
 
- če uporabnik ne dovoli vgraditve ali zamenjave vodomera,
 
Po izrecni želji uporabnika je izvajalec dolžan izvesti začasno prekinitev dobave vode na stroške uporabnika.
 
36. člen
 
Izvajalec ima pravico prekiniti dobavo vode za največ en dan zaradi del na vodovodu na območju, kjer se opravljajo rekonstrukcijska dela, vendar mora o tem pravočasno obvestiti preko javnih sredstev obveščanja uporabnike na katere vpliva prekinitev.
 
37. člen
 
Uporabniki niso upravičeni do odškodnine v primerih prenehanja dobave vode zaradi večjih okvar (poškodb) na objektih in napravah za pitno vodo ali zaradi dovoljenih instalacijskih del.
 
Izvajalec je tudi v teh primerih dolžan v čim krajšem času obvestiti uporabnike o vzrokih nastale prekinitve ter o času njenega trajanja.
 
Izvajalec je dolžan v času daljše prekinitve dobave vode oskrbeti uporabnike z nujno potrebno količino pitne vode za ljudi in živali.
 
IX.OBVEZNOSTI IN NALOGE IZVAJALCA IN UPORABNIKOV
 
38. člen
 
Obveznosti izvajalca pri oskrbi in dobavi vode so:
 
- redna kontrola in izvajanje ukrepov za dobavo higiensko neoporečne vode,
 
- v okviru sprejetih programov vodooskrbe na nivoju občine, skrb za zadostno količino pitne vode,
 
- redno vzdrževanje hidrantskega omrežja v skladu s pogoji iz pogodbe,
 
- obveščanje uporabnikov o prekinitvah dobave vode,
 
- obveščanje občine ter pristojnih organov o izrednih razmerah na vodovodnem omrežju,
 
- skrb za reden obračun porabljene vode (za individualne odjemalce vsaj 1 x letno, za ostale odjemalce vsaki mesec oz. vsaki tretji mesec)
 
- izdajanje soglasij v skladu z določbami tega odloka,
 
- izdelava letnega programa dela in poročila za leto nazaj,
 
- izdelava predloga obračuna amortizacije in njene porabe,
 
- izdelava letnega programa potrebnih investicijskih vlaganj,
 
- izdelava navodil o gospodarnem ravnanju z vodo ter varčevanju z vodo v času izrednih razmer,
 
- da izdela tehnični pravilnik o javnem vodovodu in strokovna navodila za izvedbo priključkov.
 
39. člen
 
Obveznosti uporabnika so:
 
- redno vzdrževanje naprav in objektov, ki so v lasti in upravljanju uporabnika,
 
- omogočanje dostopa do vodomera in njegove oznake,
 
- redno vzdrževanje internega hidrantnega omrežja,
 
- uporaba glavnega hidrantnega omrežja le v primeru požara,
 
- javljanje izvajalcu o napakah in poškodbah na glavnem omrežju ali vodovodnih priključkih,
 
- upoštevanje navodil o gospodarnem ravnanju z vodo ter varčevanju v času izrednih razmer.
 
Uporabnik, ki jemlje vodo iz omrežja brez vodovodnega priključka preko hidrantov, si mora za to pridobiti soglasje izvajalca.
 
X.KAZENSKE DOLOČBE
 
40. člen
 
Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 SIT se kaznuje izvajalec javnega vodovoda:
 
1. če zaradi planiranih del na javnem vodovodu začasno prekine dobavo pitne vode, pa o tem predhodno ne obvesti uporabnika (36. člen)
 
2. če ne vzdržuje hidrantnega omrežja v skladu z določbami pogodbe (prvi odstavek 38. člena)
 
3. če izvede priključek brez soglasja (12. člen)
 
4. če ne upošteva sprejetega sklepa o prednostnem zadovoljevanju uporabnikov vode (32. člen)
 
5. če pri priključevanju ali rekonstrukciji na vodovodni mreži pride po nemarnosti do poškodbe cevovoda ali izpuščanja vode ali če se tri ure po ugotovitvi ali prijavi poškodbe cevovoda ne ustavi nekontrolirani iztok vode (34. člen).
 
Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 50.000,00 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba izvajalca javnega vodovoda.
 
41. člen
 
Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba:
 
1. če odvzame vodo iz hidranta brez soglasja izvajalca (drugi odstavek 39. člena)
 
2. če se priključi na javno omrežje brez soglasja (10. člen)
 
3. če ne zgradi in ne vzdržuje prostora za vodomer ali če ne omogoči delavcem izvajalca kontrole vodomera in odčitavanja (19. člen)
 
4. če odstrani plombo na vodomera (22. člen)
 
5. če ne upošteva navodil in sklepov glede prednostnega zadovoljevanja potreb po pitni vodi (32. člen)
 
6. če ne prijavi okvare na priključku oziroma, če ne odpravi okvare na interni instalaciji (prvi odstavek 39. člena)
 
Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 50.000,00 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
 
42. člen
 
Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 50.000,00 se kaznuje za prekršek posameznik , ki stori prekršek iz prvega odstavka 41. člena tega zakona.
 
Z denarno kaznijo 10.000,00 se kaznuje takoj na mestu, kdor stori prekršek iz 1., 3., in 4. točke 40. člena tega odloka ali iz 1., 3. in 5. točke 41. člena tega odloka, če gre za lažji prekršek ali če prekršek ni povzročil hujših posledic.
 
Denarno kazen iz prejšnjega odstavka izterja od tistih, ki jih zaloti pri prekrških pristojni inšpektor ali občinski komunalni nadzornik.
 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
43. člen
 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
 
44. člen
 
Ta odlok začne veljati 15- dan po objavi v Meobčinskem uradnem vestniku.
 
Št. 061-24/97
 
Rače, dne 19.5.1997
 
Podpredsednik
 
občinskega sveta Občine Rače - Fram
 
Frido KRNEŽA