New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Gorišnica

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Gorišnica

Predlagatelj:

Župan Občine Gorišnica

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFISP in 96/15 - ZIPRS1617) in 16. člen Statuta občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin 25/06)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Gorišnica

Datum:

9.11.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

12. redna seja Občinskega sveta Občine Gorišnica

Besedilo:

gradivo