New Page 2
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 100/08 – Odl. US in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06 in 19/06- popr., 34/07) je občinski svet Občine Prevalje na 19.  redni seji dne 26.3.2009 sprejel

 

 

 

PRAVILNIK

 

O POSTOPKU ZA IZBIRO IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI PREVALJE

 

 

 

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

 

1. člen

 

S tem pravilnikom se določijo:

 

·         kriteriji za izbor izvajalcev programov s področja zdravstva in socialnega varstva,

 

·         merila za vrednotenje programov in za razdelitev sredstev,

 

·         postopek za izbor programov, ki se sofinancirajo s sredstvi proračuna Občine Prevalje za posamezno leto.

 

 

 

2. člen

 

Sredstva za sofinanciranje programov zdravstva in socialnega varstva v Občini Prevalje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.

 

 

 

3. člen

 

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje:

 

·         programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe in so sofinancirani iz proračuna občine (zakonska ali pogodbena obveznost),

 

·         investicij v opremo in prostore društev.

 

 

 

II.      POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU

 

 

 

4. člen

 

Izvajalci programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so lahko:

 

·         društva s področja zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih;

 

·         prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva in imajo v svojih programih elemente  socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov.

 

 

 

5. člen

 

Izvajalci programov, katerih programi se sofinancirajo iz proračuna Občine Prevalje, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

·         da imajo sedež v Občini Prevalje oziroma sedež na območju občin Koroške regije, če je program dela izvajalca zastavljen tako, da se izvaja na območju Občine Prevalje in aktivno vključuje vsaj 1/10 članov, ki so občani Občine Prevalje; da je izpolnjen pogoj glede sedeža izvajalca se šteje tudi v primeru, ko ima izvajalec v Občini Prevalje oziroma na območju katerekoli občine Koroške regije sedež podružnice.

 

·         da se program, s katerim kandidirajo na javnem razpisu na območju Občine Prevalje izvaja  že najmanj eno leto;

 

·         da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;

 

·         da imajo urejeno evidenco članstva za programe, s katerimi kandidirajo na javnem razpisu.

 

* Opomba: Da izvajalec izpolnjuje pogoj glede števila članov iz Občine Prevalje, mora obvezno predložiti ustrezna dokazila glede članov iz Občine Prevalje. Če dokazil ne predloži, se šteje, da tega pogoja ne izpolnjuje.

Izvajalci programov  stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki se sofinancirajo iz proračuna občine na podlagi določb tega pravilnika, morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka  izpolnjevati še  naslednje pogoje:

·       program se ne sme izvajati kot del javne službe,

·       program stanovanjske skupine se izvaja na območju Občine Prevalje (da program izpolnjuje ta pogoj se šteje v primeru, če izvajalec na območju Občine Prevalje izvaja program stanovanjske skupine in ima na območju Občine Prevalje registriran sedež ali sedež podružnice oz. enote),

·       program stanovanjske skupine, v kateri ni nameščenih uporabnikov s stalnim bivališčem v Občini Prevalje, ni predmet sofinanciranja iz proračuna občine.

  Višina sredstev za sofinanciranje programov stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju se določi z javnim razpisom. Sredstva se zagotovijo na proračunski postavki 43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva. Preostala sredstva na proračunski postavki se namenijo za sofinanciranje programov na podlagi  splošnih in posebnih meril iz 12. in 13. člena tega pravilnika.
   
 

III.     POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV

 

 

 

6. člen

 

            Programi s področja socialnega varstva in zdravstva, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje, se izberejo na podlagi javnega razpisa. V postopkih javnega naročanja se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnem naročanju in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

 

            Javni razpis za sofinanciranje programov s področja zdravstva in socialnega varstva se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin po sprejemu proračuna.

 

            Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa opravlja pristojen občinski organ.

 

            Iz proračuna občine se v posameznem koledarskem letu lahko sofinancira izvajanje enega programa posameznega izvajalca.

 

 

 

7. člen

 

Javni razpis mora vsebovati:

 

§        navedbo naročnika,

 

§        pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,

 

§        navedbo, da gre za izbiranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva,

 

§        okvirno vrednost finančnih sredstev,

 

§        zahtevano dokumentacijo,

 

§        rok za prijavo,

 

§        datum odpiranja ponudb,

 

§        informacijo o razpisni dokumentaciji,

 

§        kontaktno osebo naročnika.

 

 

 

8. člen

 

Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev programov s področja zdravstva in socialnega varstva vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan s pisno odločbo. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezne izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo vlog.

 

 

 

9. člen

 

            Komisija iz 8. člena tega pravilnika opravi strokovni pregled vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in merili iz tega pravilnika in pripravi predlog sofinanciranja izbranih programov. Ta predlog podpišejo predsednik in člani komisije in ga predložijo občinski upravi, ki o tem odloči s sklepom.

 

            Sklep o sofinanciranju je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju programa z izbranim izvajalcem.

 

 

 

10. člen

 

 

 

Obvezna vsebina pogodbe:

 

§        naziv in naslov izvajalca,

 

§        vsebina in obseg programa,

 

§        čas realizacije programa,

 

§        višino dodeljenih sredstev,

 

§        terminski plan porabe sredstev,

 

§        način nadzora nad namensko porabo sredstev,

 

§        določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

 

Za sklepanje pogodb je pristojen župan občine.

 

 

 

IV.     MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV

 

 

 

11. člen

 

Komisija oceni program glede na vsebino posameznih dejavnosti, pestrost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje organizacije z okoljem, odmevnost programov, ki jih izvaja v širši okolici.

   
 

11.a člen

Pri vrednotenju programov stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju se namesto meril iz 12. člena upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

 

Merila in kriteriji za vrednotenje

V celoti izpolnjuje

Delno izpolnjuje

Ne izpolnjuje

Program ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz vsebine programa in potreb uporabnikov

4 točke

2 točki

0 točk

Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino, pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni

4 točke

2 točki

0 točk

Metode dela, strokovno ravnanje in aktivnosti v programu so jasno opredeljeni, z metodami dela, strokovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji programa, izvajalec pa vodi dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela

8 točk

4 točke

0 točk

Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni samo stroški programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški sofinanciranja s strani občine  so jasno opredeljeni)

2 točki

1 točka

0 točk

Stroški programa (glede na posameznega uporabnika) bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge specifičnosti programa

2 točki

1 točka

0 točk

Izvajalec programa je društvo, ki ima status društva v javnem interesu ali status humanitarne ali invalidske organizacije

4 točke

_

0 točk

   
 

12. člen

 

  Strokovna komisija pri izboru programov za sofinanciranje upošteva splošna merila in kriterije za vrednotenje programov.  Višina sredstev, ki se v posameznem letu nameni za sofinanciranje programov na podlagi splošnih meril, se določi v razpisu v višini 60% sredstev za sofinanciranje programov, ki so zagotovljena v proračunu občine.
 

 

Splošna merila in kriteriji za vrednotenje programov

 

 

Število točk

• program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih in drugih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov,

 

 

 

do 10 točk

• realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programa v primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo,

 

 

do 3 točke

• program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (v primerih, ko telesna okvara, invalidnost ali druga težava onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje),

 

 

 

do 7 točk

• pestrost programa (različne vsebine programa, športne, kulturne in druge aktivnosti,…)

do 10 točk

 

• množičnost vključevanja v program (upoštevajo se člani izvajalca oz. uporabniki programa)

do 7 točke

 

• reference ponudnika – program se izvaja že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju Občine Prevalje,

 

 

do 5 točk

 

• program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebujejo elemente javnih služb s področja socialnega varstva ali zdravstva

 

 

do 5 točki

 

• sodelovanje prostovoljcev pri izvajanju programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja),

- v programu sodeluje nad 50% prostovoljcev

- v programu sodelujejo samo prostovoljci

 

 

 

do 4 točke

do 8 točk

• program zajema izdajanje glasila, biltena in drugo obliko seznanjanja okolice z določeno problematiko (upošteva se samo pisno gradivo, ki ga izvajalci programov priložijo)

 

do 4 točke

 

 

 

13. člen

  Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu občine, se dodatno točkuje na podlagi posebnih meril. Med te programe sodijo programi, ki omogočajo uporabnikom, ki niso člani izvajalca programa, lajšanje socialnih in drugih stisk. To so programi dodeljevanja socialnih denarnih pomoči in različnih drugih oblik pomoči upravičencem, ki niso člani izvajalca, te programe pa izvajajo člani izvajalca programa v celoti prostovoljno in neprofesionalno. 
  Višina sredstev, ki se v posameznem letu nameni za sofinanciranje programov na podlagi posebnih meril, se določi v razpisu v višini 40% sredstev za sofinanciranje programov, ki so zagotovljena v proračunu občine.
  Posebna merila in kriteriji za vrednotenje programov so:
 

program izvajalca je namenjen večjemu številu uporabnikov izvajalca programa (upoštevajo se samo uporabniki iz Občine Prevalje, upošteva se število uporabnikov v  preteklem letu):

- do 20 uporabnikov

- nad 20 do 50 uporabnikov

- nad 50 uporabnikov

 

 

do 7 točk

do 10 točk

do 20 točk

izvajalec programa pri dodeljevanju pomoči uporabnikom upošteva socialni in materialni status upravičenca, št. družinskih članov in vodi evidenco o dodeljenih pomočeh

 

do 20 točk

izvajalec izvaja različne aktivnosti za pridobitev sredstev za dodeljevanje pomoči upravičencem

do 20 točk

   
 

14. člen

 

Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na:

 

·         doseženo število točk,

 

·         višino razpoložljivih proračunskih sredstev,

 

·         vrednost predloženega programa.

 

 

 

V.      NADZOR

 

 

 

15. člen

 

            Občinska uprava in Nadzorni odbor Občine Prevalje izvajata nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, kar so vsi neposredni porabniki proračunskih sredstev za programe po tem pravilniku dolžni omogočiti.

 

            Izvajalci programov so dolžni voditi evidenco in skrbeti za dokumentacijo o realizaciji programov in namenski porabi proračunskih sredstev ter Občini Prevalje predložiti vsebinska in finančna poročila o porabi sredstev v rokih, določenih v pogodbi o sofinanciranju. Pri tem morajo zagotoviti zakonito in strokovno finančno poslovanje ter nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev.

 

            Izvajalec programa je dolžan Občino Prevalje v 15. dneh obvestiti o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti.

 

 

 

16. člen

 

Izvajalec programa je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičenca do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:

 

-          da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,

 

-          da je izvajalec programa v postopku pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,

 

-          druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

 

 

 

VI.     PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

 

17. člen

 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 100/03) ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/07).

 

 

 

18. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

Številka: 093-0001/2009-11

 

Prevalje, dne 26.3.2009

 

 

 

 

Občina Prevalje

 

Župan dr. Matic TASIČ, l.r.

 

 

 

Pravilnik o sprembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje  programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje ( Uradno glasilo slovenskih občin, številka 11/2012), vsebuje naslednjo predhodno in končno določbo:

 

 

 

3. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 21/2015), vsebuje naslednjo predhodno in komčno določbo:

 

 

 

3. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.