New Page 2

Številka:

007-0011/2019-14 (630)

Občina:

Mestna občina Murska Sobota

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Murska Sobota

Zakonska podlaga:

61. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ Uradni list RS, št. 94/07 — UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15 — ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 -ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Murska Sobota

Datum:

22.3.2022

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

25. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Besedilo:

gradivo