New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:  900-0011/2007-41/04 

Datum:    21.02.2007

 

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 4. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi Vam pošiljam dodatno gradivo za 4. sejo Sveta Mestne občine Kranj, katera je bila sklicana z vabilom dne 14.02.2007 in nekatere odgovore na svetniške predloge, pobude in vprašanja.

 

Obenem vas obveščam, da razširjam dnevni red z novo 9. točko. Predlagani dnevni red je naslednji:

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 06.02.2007 in poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

3. Statut Mestne občine Kranj – osnutek

4. Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj  - osnutek

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2007 – osnutek

6. Sklep o začasnem financiranju proračuna Mestne občine Kranj januar – junij 2007 (gradivo)

7. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj – osnutek

8. Seznanitev in razprava o problematiki vzgojno varstvenih programov

- Problematika določitve ekonomske cene vzgojno varstvenih programov, plačila storitev staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti in določitve najmanjšega števila otrok, ko je vrtec dolžan začeti oz. končati poslovalni čas vrtca

9. Osnutek pogodbe »GORKI« (gradivo)

10. Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I)

11. Kadrovske zadeve (gradivo A, B)

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!

 

 

                                                                                  Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

                                                                                                           Ž U P A N

 

 

PRILOGE:

Gradivo (k 11. točki bo po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posredovan oz. dan na mizo predlog o soglasju k imenovanju direktorja Zavoda za šport Kranj in predlog kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije)