New Page 1

 

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 1; Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) in 16. ter 99. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 12. aprila 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2006

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Veržej za leto 2006.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|A.       |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |      V tisoč|

 

 

|         |                                      |     tolarjih|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|1.       |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |      248.176|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               |      102.208|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|70       |DAVČNI PRIHODKI                       |       90.589|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |700 Davki na dohodek in dobiček       |       67.402|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |703 Davki na premoženje               |        8.199|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |704 Domači davki na blago in storitve |       14.988|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|71       |NEDAVČNI PRIHODKI                     |       11.619|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |        2.763|

 

 

|         |premoženja                            |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |711 Takse in pristojbine              |          640|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |713 Prihodki od prodaje blaga in      |           81|

 

 

|         |storitev                              |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |714 Drugi nedavčni prihodki           |        8.135|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|72       |KAPITALSKI PRIHODKI                   |          576|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |720 Prihodki od prodaje osnovnih      |          121|

 

 

|         |sredstev                              |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |          455|

 

 

|         |in neopredmetenih dolg. sredstev      |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|74       |TRANSFERNI PRIHODKI                   |      145.392|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |740 Transferni prihodki iz drugih     |      145.392|

 

 

|         |javnofinančnih institucij             |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|II.      |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          |      271.407|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|40       |TEKOČI ODHODKI                        |       44.185|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |       18.559|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |401 Prispevki delodajalcev za         |        2.867|

 

 

|         |socialno varnost                      |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |402 Izdatki za blago in storitve      |       21.882|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |403 Plačila domačih obresti           |          877|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|41       |TEKOČI TRANSFERI                      |       76.943|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |410 Subvencije                        |        2.546|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |411 Transferi posameznikom            |       43.307|

 

 

|         |in gospodinjstvom                     |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |412 Transferi neprofitnih             |        8.664|

 

 

|         |organizacijam in ustanovam            |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |413 Drugi tekoči domači transferi     |       22.426|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|42       |INVESTICIJSKI ODHODKI                 |      136.165|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |420 Nakup in gradnja osnovnih         |      136.165|

 

 

|         |sredstev                              |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|43       |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |       14.114|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |431 Investicijski transferi pravnim   |        6.962|

 

 

|         |in fizičnim osebam, ki niso           |             |

 

 

|         |proračunski uporabniki                |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |432 Investicijski transferi           |        7.152|

 

 

|         |proračunskim uporabnikom              |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|III.     |PRORAČUNSKI PRESEŽEK                  |      –23.231|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |                                      |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|B.       |RAČUN FINANČNIH TERJATEV              |             |

 

 

|         |IN NALOŽB                             |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|IV.      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         |            0|

 

 

|         |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |             |

 

 

|         |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |Prejeta vračila danih posojil in      |            0|

 

 

|         |prodaja kapitalskih deležev           |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |                                      |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|C.       |RAČUN FINANCIRANJA                    |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|V.       |RAČUN FINANCIRANJA                    |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |500 Domače zadolževanje               |            0|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |550 Odplačila domačega dolga          |        4.647|

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|VI.      |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV             |      –27.878|

 

 

|         |NA RAČUNU                             |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

|         |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |       60.295|

 

 

|         |12. 2005                              |             |

 

 

+---------+--------------------------------------+-------------+

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 900-24/07-skl.

 

 

Veržej, dne 12. aprila 2007

 

 

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.