New Page 1

Zbirka osebnih podatkov (videonadzor)

1. Naziv institucije:

Občina Mozirje
2. Naziv zbirke podatkov: Zbirka osebnih podatkov (videonadzor)
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 75. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ uprava lokalne skupnosti vodi zbirko osebnih podatkov (videonadzor). Zbirka osebnih podatkov po tem členu vsebuje posnetek posameznika (slika oziroma glas), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora, lahko pa tudi osebno ime posnetega posameznika, naslov njegovega stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev, številko in podatke o vrsti njegovega osebnega dokumenta ter razlogu vstopa, če se navedeni osebni podatki zbirajo poleg ali s posnetkom videonadzornega sistema.

5. Pravne podlage: Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ SOP 2004-01-3836
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): varstvo podatkov, osebni podatki
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Mozirje
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.1.2005
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave: mag. Ivo Glušič, e-pošta: ivo.glusic@mozirje.si