New Page 1

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 14. redni seji dne 7. 7. 2016 sprejel

 

S K L E P 

o spremembah Sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič 

 

1. 

V Sklepu o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič, št. 354-31/2013-13, z dne 17. 12. 2015 (Uradni list RS, št. 105/15), se 9. člen spremeni tako, da se na novo glasi:

 

»9. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 1. 2016 naprej, razen cena iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa, ki velja do uveljavitve novega elaborata, do takrat se uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, zaračunava cena 0,8469 EUR/m3. Razlika med potrjeno (0,9541 EUR/m3) in zaračunano ceno (0,8469 EUR/m3), ki znaša 0,1072 EUR/m3, se krije iz občinskega proračuna.«

 

2. 

Ostali členi sklepa ostanejo nespremenjeni.

 

3. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 354-31/2013-22

Semič, dne 7. julija 2016

 

Županja

Občine Semič

Polona Kambič l.r.