New Page 1
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) in v povezavi s 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) župan sprejme

 

S K L E P 

o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave »Pekarna« v Slovenski Bistrici 

 

1. člen 

Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave»Pekarna« v Slovenski Bistrici, ki je bil začet s Sklepom o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave »Pekarna« v Slovenski Bistrici (Uradni list RS, št. 68/08), se ustavi.

 

2. člen 

Postopek se ustavi na predlog investitorja, ki ga utemeljuje z dejstvom, da predmetna zazidava ni več aktualna in je kot takšne ni mogoče realizirati.

 

3. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 3505-43/2008-43-1032

Slovenska Bistrica, dne 10. avgusta 2017

 

Župan 

Občine Slovenska Bistrica 

dr. Ivan Žagar l.r.