New Page 1

Na podlagi 61.b člena v povezavi s 53.a členom in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 12. seji dne 17. 3. 2016 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11) 

 

1. člen 

 

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11) (Uradni list RS, št. 106/12) se v 9. členu v drugi alineji za besedilom »trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,« doda besedilo »gostilne, restavracije in točilnice,«.

 

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 12/2016-12R

Turnišče, dne 17. marca 2016

Županja 

Občine Turnišče 

mag. Vesna Jerala Zver l.r.