New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Občinski svet Občine Šenčur na 22. redni seji dne 22.09.2021 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA

OBČINE ŠENČUR

 

1. člen

Spremeni se Statut Občine Šenčur tako, da se v četrtem odstavku 17. člena statuta črta prva besedna zveza »ali je«.

 

2. člen

Spremeni se Statut Občine Šenčur tako, da se v drugem odstavku 22. člena statuta beseda »komisija« nadomesti z besedo »komisiji«.

 

3. člen

Spremeni in dopolni se Statut Občine Šenčur, tako da se v 47. členu statuta doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Poveljnika Civilne zaščite, njegovega namestnika in štab Civilne zaščite občine imenuje župan.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

 

4. člen

Spremeni se Statut Občine Šenčur v členih, kjer se pojavlja besedna zveza »tajnik občine« in se nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave«, pri čemer se za vsakokratno rabo besedne zveze v celotnem besedilu statuta uporabi ustrezen sklon.

 

5. člen

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šenčur začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0001/2021-1

Datum: 22.09.2021

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan