New Page 2

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan Občine Vojnik sprejel

PROGRAM PRIPRAVE

za Občinski lokacijski načrt Vojniška gmajna

1. člen

S tem programom priprave se določa vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko cono Vojniška gmajna.

2. člen

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta)

Ocena stanja:

Na vzhodni strani naselja Vojnik, severovzodno od cerkve je nepozidano stavno zemljišče. Nova pozidava bo omogočila izgradnjo stanovanj s pripadajočimi infrastrukturnimi objeti in zunanjimi površinami.

Razlogi za pripravo lokacijskega načrta:

– vključitev obravnavanega območja v celovit prostorsko-urbanistični razvoj Vojnika v smislu ustrezne delitve funkcij naselja,

– izgradnja novih stanovanj.

Pravna podlaga:

Na podlagi 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 79/04), je v poglavju 3.6. »Prostorski razvoj« določeno, da se bo poselitev širila predvsem znotraj naselja Vojnik, v ta namen je za stavbna zemljišča predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta.

Odlok veljavnega prostorskega akta v 3. členu, poglavje 2 »Izhodišča, cilji in materialni okviri« med drugim določa, da je naselje Vojnik potrebno razvijati kot izrazito centralno naselje mestnega tipa, v okviru naselja je potrebno poskrbeti za dodatne površine za stanovanjsko gradnjo, tako individualno kot blokovno.

Priprava občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko cono Vojniška gmajna poteka po predpisanem postopku, skladno z določili:

– Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.),

– Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04),

– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).

3. člen

(predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta)

Predmet OLN:

Predmet občinskega lokacijskega načrta je ureditveno območje v naselju Vojnik, na vhodnem robu naselja, severovzhodno od obstoječe cerkve.

Programska izhodišča:

Na obravnavanem območju so predvidene prostorske ureditve za izgradnjo stanovanj:

– na celotnem območju bo zgrajena kletna etaža namenjena parkiranju – ca. 69 parkirnih mest.

– na vzhodnem delu obravnavanega območja večstanovanjski 5 ali 6 etažni objekt z izgrajenim podstrešjem, zasnovan v trikotni obliki. Objekt bo imel ca. 55 stanovanj (K+P+2+IP) oziroma 70 stanovanj (K+P+3+M)

– na vzhodni strani ob koridorju visokonapetostnega elektro voda je predvidena izgradnja zunanjih parkirišč – ca. 43 parkirišč.

– na južni strani obravnavanega območja je predvidena trikotno zasnovana zelenica z otroškim igriščem.

Dovoz na kompleks je predviden preko obstoječih cest in ulic z južne strani v kletno etaži in s severne strani na parkirišče na prostem.

Pri pripravi lokacijskega načrta je upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelava izvedbenega prostorskega akta.

4. člen

(okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta)

Občinski lokacijski načrt se pripravi za območje, ki sega na del zemljišča k.o. Vojnik trg parc. štev. 614d, 620, 621, 622, 623, 624d, 1031d, d – pomeni delno.

5. člen

(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta)

Koordinator postopka priprave lokacijskega načrta je pristojni organ za urejanje prostora, to je Oddelek za okolje in prostor Občine Vojnik.

Pristojni nosilci urejanja prostora za pripravo lokacijskega načrta za stanovanjski kompleks Vojnik so:

1. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje.

2. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje.

3. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS, za zaščito in reševanje.

4. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje.

5. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje.

6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje.

7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.

8. Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Celje.

9. Eles Elektro Slovenija d.o.o.

10. Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. Celje.

11. Telekom Slovenije d.d., PE Celje.

12. Adriaplin d.o.o.

13. Elektro Turnšek d.o.o.

14. Javne naprave Celje, JP d.o.o.

15. KS Vojnik.

Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo.

V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.

Pri pripravi občinskega lokacijskega načrta sodelujejo naslednji udeleženci:

– Pobudnik: MIK d.o.o., Gaji 42b, 3000 Celje.

– Pripravljavec: Občina Vojnik, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Keršova 8, 3212 Vojnik.

– Izdelovalec lokacijskega načrta: mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZureP-1.

– Investitor občinskega lokacijskega načrta: MIK d.o.o., Gaji 42b, 3000 Celje.

6. člen

(seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje prostorske ureditve)

Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodne izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:

– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04).

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 79/04).

– Geodetski posnetek za namen lokacijskega načrta (Meridian d.o.o. Celje).

– Strokovne podlage za območje stanovanjske cone Vojniška gmajna (Doming d.o.o. Maribor, junij 2006).

– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo lokacijskega načrta.

Pred izdelavo predloga lokacijskega načrta mora pobudnik zagotoviti naslednje gradivo:

– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,

– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,

– ostala gradiva, ki jih bodo v postopku sprejemanja lokacijskega načrta zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.

7. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v 3. členu tega programa priprave.

Zaradi omejitve ustvarjenih danosti prostora izdelava več variantnih rešitev ni možna. Izdelovalec lokacijskega načrta izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave lokacijskega načrta, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.

8. člen

(pridobitev geodetskih podlag)

– Za območje prostorske ureditve pobudnik lokacijskega načrta, MIK d.o.o., Gaji 42b, 3000 Celje, priskrbi geodetske podlage v digitalni obliki.

9. člen

(terminski plan priprave lokacijskega načrta)

S tem programom priprave, ki sledi prostorski konferenci, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja lokacijskega načrta:

1. Prostorska konferenca in objava programa priprave v Uradnem listu Republike Slovenije – 8. 8. 2006 (pripravljavec Občina Vojnik).

2. Izdelava gradiva za pridobivanje smernic – 25. 8. 2006 (izdelovalec OLN).

3. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 5. člena – 25. 9. 2006 (izdelovalec OLN).

4. Izdelava idejnih zasnov z upoštevanjem smernic nosilcev urejanja prostora – 15. 10. 2006 – pobudnik OLN

5. Izdelava strokovnega gradiva za drugo prostorsko konferenco – 25. 10. 2006 (izdelovalec OLN).

6. Druga prostorska konferenca – 26. 10. 2006 (pripravljavec Občina Vojnik).

7. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 3. 11. 2006 (pripravljavec Občina Vojnik).

8. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Vojnik in na sedežu krajevne skupnosti Vojnik in traja najmanj 30 dni do 15. 12. 2006, javna obravnava pa se izvede na sedežu Občine Vojnik (pripravljavec Občina Vojnik).

9. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta.

10. Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve – 25. 12. 2006 (pripravljavec Občina Vojnik).

11. Po sprejetju stališč do pripomb se izdela dopolnjeni predlog lokacijskega načrta oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave – 10. 1. 2007.

12. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave – 10. 2. 2007.

13. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog lokacijskega načrta za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu Občine Vojnik – 15. 2. 2007.

14. Župan posreduje usklajeni predlog lokacijskega načrta v obravnavo in sprejem Občinskem svetu občine Vojnik (odlok, obrazložitve, grafičnih del) – februar 2007.

15. Občinski svet Občine Vojnik sprejme odlok o lokacijskem načrtu na seji Občinskega sveta Občine Vojnik – februar 2007.

16. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – februar 2007.

17. Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – marec 2007.

10. člen

(obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta)

Izdelavo občinskega lokacijskega načrta, geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral MIK d.o.o., Gaji 42b, 3000 Celje.

11. člen

(končna določba)

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Št. 35100-499/2006-15

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 9. avgusta 2006

Benedikt Podergajs l.r.