New Page 2

Na podlagi 11. člena Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/2000,1/2011, 2/2013), 39. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95 in 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 30. redni seji, dne 2. 9. 2013 sprejel naslednji

SKLEP

o imenovanju odgovorne urednice

občinskega glasila občine Vodice

Kopitarjev glas

1. člen

Občinski svet Občine Vodice imenuje Natalijo Rus, rojeno dne 14. 12. 1975, stanujočo v Zapogah 1 b, 1217 Vodice, za odgovorno urednico občinskega glasila Kopitarjev glas.

2. člen

Natalija Rus se imenuje za odgovorno urednico, za dobo, ki je za en mesec daljša od mandatne dobe občinskega sveta Občine Vodice.

3. člen

Ta sklep začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Datum: 2. 9. 2013

Številka: 011-08/2010-158

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l. r.