New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07-UPB2, 26/14-ZKme-1B in 52/16; ZGos) in v skladu z drugim odstavkom 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 11. seji, dne 26. oktober 2016, sprejel

 

PRAVILNIK

O DOPOLNITVI PRAVILNIKA O MERILIH ZA DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST, NA OBMOČJU OBČINE MARKOVCI

 

1. člen

V Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12; v nadaljevanju: pravilnik) se v drugi alineji prvega odstavka 7. člena za besedilom »od 22.00 ure do 24.00 ure,« doda besedilo »razen ob petkih in sobotah do 4.00 ure naslednjega dne,«.

 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0001/2012

Datum: 26.10.2016

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan