New Page 2

Na podlagi 6. in 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet občine Vodice na 27. redni seji, dne 24.4.2013 sprejel

PRAVILNIK O PRIZNANJIH

OBČINE VODICE

I. Splošne odločbe

1. člen

Ta pravilnik določa vrsto priznanj Občine Vodice, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj, njihovo obliko in način vodenja evidence o podeljenih priznanjih.

2. člen

Občina Vodice podeljuje priznanja zaslužnim občanom, skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam, za njihove dosežke na področju gospodarstva, znanosti, šolstva, kulture, športa, humanitarnega delovanja in na drugih področjih človeške ustvarjalnosti.

Občina lahko podeli priznanje tudi drugim državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom.

Priznanja Občine Vodice ne morejo dobiti: župan, občinski svetniki, ki opravljajo funkcijo v tekočem mandatu, zaposleni v javnih zavodih, javnih podjetjih ter občinski upravi, če bi bilo priznanje povezano z izvrševanjem njihovih funkcij oziroma njihovega dela v organih in organizacijah.

V postopku odločanja o podeljevanju priznanj morajo biti spoštovana načela demokratičnosti, javnosti in odgovornosti.

II. Vrste občinskih priznanj

3. člen

Priznanja Občine Vodice so:

- častni občan Občine Vodice,

- plaketa Občine Vodice,

- priznanje župana.

1. Častni občan Občine Vodice

4. člen

Naziv Častni občan Občine Vodice je najvišje priznanje občine, ki ga podeljuje Občinski svet posameznikom za njihove izjemne dosežke ali dejanja, s katerimi so prispevali k razvoju in ugledu občine.

Naziv Častni občan Občine Vodice se podeljuje praviloma enkrat na štiri leta ob izteku mandata.

5. člen

Naziv Častni občan Občine Vodice se posamezniku podeli s posebno listino.

2. Plaketa Občine Vodice

6. člen

Plaketo Občine Vodice podeli Občinski svet Občine Vodice skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za :

- večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na področjih, opredeljenih v 2. členu tega pravilnika,

- njihove izjemne enkratne dosežke trajnejšega pomena,

- delovne in druge jubileje.

Plaketa Občine Vodice se lahko podeli tudi posameznikom.

7. člen

Plaketa Občine Vodice se podeli s posebno listino.

3. Priznanje župana

8. člen

Župan Občine Vodice podeljuje Priznanje župana zlasti učencem in dijakom, skupinam učencev ter dijakov ali mladoletnim članom društev ali klubov občine za posebne dosežke in uspehe na področju izobraževanja, kulture, znanosti, tehnike, ekologije in športa ter za dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do sovrstnikov in odraslih.

Župan lahko podeli priznanje tudi drugim posameznikom, skupini posameznikov, društvom in drugim pravnim osebam za posamezne enkratne dosežke in uspehe.

9. člen

Priznanje župana je pisno. Obliko in vsebino priznanja določi župan.

III. Postopek za podeljevanje priznanj

10. člen

Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki ali pravne osebe. Pobuda se vloži na Občini Vodice.

Pobuda za podelitev priznanja se lahko poda kadarkoli; enkrat letno, praviloma 3 mesece pred občinskim praznikom, pa mora Občina objaviti zbiranje pobud za podelitev priznanj v Uradnem glasilu Občine Vodice oz. Občinskem glasilu Kopitarjev glas. V pozivu Občina navede rok, v katerem mora biti najkasneje oddana pobuda.

Pobuda mora biti pisna z naslednjo vsebino:

- naziv ali ime in priimek pobudnika,

- ime in priimek ali naziv predlaganega kandidata za podelitev priznanja in osnovni osebni oziroma drugi podatki,

- natančna obrazložitev in utemeljitev pobude,

- dokumente, ki potrjujejo navedbe v obrazložitvi.

11. člen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju:

komisija) obravnava pobude za podelitev priznanj najpozneje v 60 dneh po prejemu pobude.

Komisija lahko:

- zahteva od pobudnika, da pobudo dopolni,

- zaprosi za mnenje ustrezne strokovne ustanove, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.

12. člen

Komisija po obravnavi pobud za plaketo občine oziroma za

častnega občana sprejme sklep, ki ga skupaj z obrazložitvijo in drugim gradivom posreduje v dokončni sprejem občinskemu svetu.

Občinski svet odloči o podelitvi priznanja na prvi naslednji seji, z večino prisotnih članov občinskega sveta.

13. člen

Komisija po obravnavi pobude za priznanje župana sprejme sklep, ki ga skupaj z obrazložitvijo in drugim gradivom posreduje v dokončen sprejem županu.

14. člen

Občinski svet oziroma župan lahko odloča o podelitvi priznanja tudi na lastno pobudo.

15. člen

Če pobuda predlagatelja iz 10. člena tega pravilnika ni sprejeta, občinski svet o tem pisno obvesti predlagatelja.

16. člen

Posamezno priznanje Občine Vodice se lahko istemu prejemniku podeli samo enkrat. Priznanja se med seboj ne izključujejo.

Priznanja izroča župan Občine Vodice.

Priznanje se izroči na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na svečan način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom ob dogodkih ali datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj.

IV. Način vodenja evidence o priznanjih

17. člen

Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava.

18. člen

Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko.

Evidenca vsebuje:

- zaporedno številko,

- ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku priznanja,

- datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo določeno o podelitvi priznanja,

- datum izročitve priznanja.

19. člen

Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in na vpogled v uradnih prostorih občinske uprave.

V. Končne določbe

20. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o priznanjih občine Vodice z dne 28.3.1996 (Uradno glasilo Občine Vodice št. 1/1996).

21. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Številka: 011-08/2012-134

Datum: 25.4.2013

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.