New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 in 76/10), 16. in 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 5. redni seji dne 10. 3. 2011 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Na nepremičnini parc. št. 2371/20 in parc. št. 2371/21, obe k.o. Vinica se ukine status javnega dobra in postaneta last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254.

II.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-505/2008

Črnomelj, dne 10. marca 2011

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.