New Page 1

Na podlagi 11. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 6., 9. in 38. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 24/10) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 16. redni seji, dne 27. septembra 2012, sprejel

S K L E P

o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne

občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

z določitvijo vodarine in omrežnine iz sistema Komunalno

podjetje Ptuj d.d. za leto 2012

1. člen

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejema Poslovni načrt izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe z vodo iz sistema Komunalnega podjetja Ptuj d.d. za leto 2012, s katerim je določena cena vode (vodarina) v višini 0,6401 €/ m3 porabljene vode (+DDV) in mesečna tarifa omrežnine, kot so navedene v zadnjem stolpcu spodnje tabele.

Dimenzija števca

OMREŽNINA MESEČNO v € (+ DDV)

DN 13

2,00

DN 20

3,34

DN 25

5,00

DN 32

8,00

DN 50

20,01

DN 80

66,70

DN 100

100,05

DN 150

200,11

2. člen

Sklep začne veljati dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 355-1/2012

Datum: 27. september 2012

Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko Fras, univ. dipl. prav., s. r.