New Page 2

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05), 1. člena Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03), ostalih veljavnih podzakonskih aktov 8., 9. in 10. člena Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 48/02) ter 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet Občine Bloke na 4. redni seji dne 5. 4. 2007 sprejel

ODLOK

o ravnanju z odpadki v Občini Bloke

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Namen odloka

S tem odlokom se določijo vrste odpadkov, ravnanje z njimi, način obračuna storitev ravnanja ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju Občine Bloke.

2. člen

Cilji ravnanja z odpadki

Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:

1. zmanjšanje in omejevanje vseh neugodnih vplivov, ki jih lahko povzroča ravnanje z odpadki na okolje in človekovo zdravje,

2. zmanjšanje količine odpadkov z ukrepi za preprečevanje njihovega nastajanja in z vzpostavitvijo sistemov za racionalno izrabo snovne in energetske vrednosti odpadkov,

3. zmanjšanje nevarnostnega potenciala izrabljenih in zastarelih izdelkov ter proizvodnih odpadkov,

4. inertizacija odpadkov in imobilizacija nevarnih sestavin v odpadkih pred odlaganjem,

5. določitev in stalno izboljšanje oskrbovalnih standardov

6. uveljavitev načela: »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«.

3. člen

Subjekti ravnanja z odpadki

Subjekti ravnanja z odpadki so:

1. Občina Bloke, kot lokalna skupnost, ki mora po zakonu zagotoviti javno službo ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: občina).

2. Izvajalci lokalne javne službe ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: izvajalci).

3. Povzročitelji odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelji).

4. člen

Sistem ravnanja z odpadki

Na območju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji sistem:

1. Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastajanja.

2. Vračanje odpadkov v snovno in energetsko izrabo.

3. Odlaganje odpadkov.

4. Postopna odprava starih bremen odpadkov.

5. člen

Obveznost ravnanja z odpadki

Na celotnem območju Občine Bloke je obvezno ravnanje z odpadki iz 8. člena tega odloka, iz vseh virov, po sistemu iz prejšnjega člena tega odloka.

Vsi lastniki, najemniki, uporabniki oziroma upravljavci stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov, proizvodnih in storitvenih dejavnosti na območju Občine Bloke, morajo biti kot povzročitelji vključeni v sistem ravnanja z odpadki.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da se izvajalci in povzročitelji ravnajo po določilih tega člena.

6. člen

Obveznost določb

Določbe tega odloka so obvezne za vse subjekte ravnanja iz 3. člena tega odloka.

Inšpekcijski organi z odločbo lahko zahtevajo ravnanje v skladu iz prejšnjega odstavka.

7. člen

Opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki

Dejavnost ravnanja z odpadki na območju Občine Bloke opravljajo izvajalci po koncesijski pogodbi.

Izvajalca izbere občina v skladu z zakonom.

Izvajalec opravljajo dejavnost v skladu s Programom ravnanja z odpadki na območju Občine Bloke (v nadaljevanju: program), ki ga sprejme župan občine v skladu s predpisi in tem odlokom ter z njim seznani občinski svet.

8. člen

Zagotavljanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki

Za nemoteno opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki izvajalec zagotavlja naslednje storitve:

– obračun storitve javne službe povzročiteljem,

– vodenju evidenc o odpadkih in ravnanju z njimi,

– zagotavljanje, sporočanje in objavljanje podatkov pristojnim službam in javnosti,

– redno in pravočasno obveščanje uporabnikov storitev o posameznih aktivnostih opravljanja javne službe,

– izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje nastajanja in zmanjševanje nastajanja odpadkov.

II. ODPADKI

9. člen

Vrste odpadkov

Odpadek je vsaka snov oziroma predmet v tekočem, plinastem ali trdnem agregatnem stanju znanega ali neznanega lastnika, ali ki ga proizvajalec, lastnik ali imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti oziroma mu škodi ali ga je zaradi interesov varstva okolja oziroma drugega javnega interesa treba obdelati, predelati ali odložiti, kot je predpisano.

Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in objektih v javni rabi, ki so pretežno trdi ter po svoji sestavi heterogeni.

Nevarni odpadki so odpadki, ki nepredelani zaradi fizikalnih, kemičnih ali kužnih lastnosti lahko prispevajo ali imajo za posledico ogrožanje zdravja, če niso izolirani iz okolja, ki posredno ali neposredno učinkujejo na organizme zaradi njihove izpostavljenosti ali nalaganja v njih preko prehranjevalne verige, zaradi vzajemnih učinkov ali drugače. Odpadki se štejejo za nevarne, dokler ni dokazano nasprotno.

V občini je obvezno ravnanje z naslednjimi vrstami odpadkov:

1. biološki odpadki,

2. odpadne surovine (papir, papirna, steklena, plastična, kovinska embalaža ...),

3. nevarni odpadki,

4. kosovni odpadki,

5. ostanek odpadkov,

6. komunalnim podobni odpadki iz dejavnosti,

7. odpadki iz opravljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb,

8. ostale vrste odpadkov, če tako določajo državni predpisi.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

10. člen

Zbiranje odpadkov

Povzročitelji so dolžni zbirati odpadke v zabojnikih iz 1. ter 2. točke prvega odstavka 14. člena tega odloka na urejenem prostoru, ki je v objektu oziroma na prostem, če v objektu ni dovolj prostora ter vrečkah oziroma drugih zabojnikih iz 3. točke omenjenega člena ter jih prepustiti izvajalcem.

Povzročitelji, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti s specialnim vozilom za odstranjevanje odpadkov, zbirajo odpadke v vrečkah za odpadke iz 3. točke prvega odstavka 17. člena tega odloka.

Povzročitelji iz drugega odstavka tega člena si morajo, glede na količino odpadkov, pri izvajalcu priskrbeti ustrezno število plastičnih vrečk iz 3. točke 14. člena, letno pa najmanj 26 vrečk. Odpadke v vrečah so povzročitelji dolžni na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto.

Izvajalci lahko v skladu s programom določijo tudi skupno odjemno mesto za več povzročiteljev odpadkov, z uporabo skupnega zabojnika za odpadke.

Posode za odpadke morajo biti postavljene na zbirno ali odjemno meto takoj, ko izvajalci za določeno območje organizirajo odvoz, ko se povzročitelji odpadkov vselijo v stanovanje ali prično uporabljati poslovne prostore.

11. člen

Prostor za zbirno in odjemno mesto

Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane zabojnike oziroma plastične vrečke za odpadke, skladno s programom za ravnanje z odpadki. Zbirno mesto se običajno nahaja čim bližje nastajanja odpadkov.

Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci redno odvažajo odpadke. Odjemna mesta se nahajajo ob robu pločnika, magistralne, regionalne, lokalne in krajevne ceste oziroma tam, kjer jih določi izvajalec.

Izvajalcu mora biti omogočen dostop do odjemnega mesta.

V spornih primerih določi odjemno mesto pristojni občinski upravni organ oziroma inšpekcijski organi.

V posameznih naseljih ali delih naselja so zaradi racionalizacije ločenega zbiranja odpadkov postavljeni zabojniki v zbiralnice ločenih frakcij.

Zbiralnica ločenih frakcij (v nadaljevanju: zbiralnica) je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.

Lokacijo določijo izvajalci in občina, v sodelovanju z vaškim odborom.

12. člen

Pogoji za ureditev zbirnega in odjemnega mesta

Zbirno in odjemno mesto za odpadke morata ustrezati estetskim, higiensko-tehničnim ter požarnovarstvenim pogojem in ne smeta ovirati ter ogrožati prometa na javnih prometnih površinah.

13. člen

Vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest

Zbirna in odjemna mesta za zbiranje ostalih odpadkov vzdržujejo povzročitelji odpadkov skladno z 11. členom tega odloka ter po navodilih izvajalcev.

Zbirno-odjemna mesta za zbiranje odpadnega papirja, kartona in stekla vzdržuje občina po navodilih izvajalcev skladno z 11. členom tega odloka.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest.

14. člen

Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij in zbiranje kosovnih odpadkov

Izvajalec javne službe prevzema kosovne odpadke in nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij, ki so podrobneje določene v letnem programu in letni pogodbi.

15. člen

Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov se zagotavlja na lokacijah, ki so določene v letnem programu, izvajalec javne službe pa jih vodi v registru lokacij prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico.

16. člen

Načrtovanje zbirnih in odjemnih mest

Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih ter poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov ter standardov tudi določbe tega odloka in obstoječo tehnologijo zbiranja ter odvažanja odpadkov in opremo izvajalcev.

17. člen

Vrste zabojnikov in vrečk za zbiranje odpadkov

Povzročitelji morajo skladno s programom ter navodili izvajalcev odpadke odlagati v:

1. tipizirane plastične ali kovinske zabojnike, volumna od 120 do 1100 litrov,

2. tipizirane kovinske zabojnike, volumna 5–14 m3,

3. druge zabojnike ali vrečke, ki jih določi izvajalec v programu, samo kolikor se ne morejo uporabiti tipizirani zabojniki iz 1. in 2. točke tega odstavka.

Vrsto in število zabojnikov za odpadke določijo izvajalci v programu, v skladu s sistemom ravnanja z odpadki, tehnologijo odstranjevanja odpadkov, dostopnostjo specialnih vozil izvajalca za odstranjevanje odpadkov do odjemnih mest ter strukturo, vrsto in količino odpadkov.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo določijo vrsto in število zabojnikov, kolikor se izvajalec in povzročitelj o tem ne moreta dogovoriti.

18. člen

Prepoved odlaganja odpadkov izven zabojnikov za odpadke

Izven zabojnikov za odpadke na zbirnih in odjemnih mestih je prepovedano odlagati odpadke.

V primeru občasnega povečanja količin odpadkov, ki se odlagajo v zabojnike iz 1. ter 2. točke prvega odstavka 17. člena tega odloka, si morajo povzročitelji pri izvajalcu proti plačilu priskrbeti vrečke iz 3. točke istega člena.

Inšpekcijski organi z odločbo lahko zahtevajo odstranitev odpadkov, ki se odlagajo izven zabojnikov za odpadke. Odstranitev teh odpadkov gre v breme povzročitelja, v kolikor pa ta ni znan, pa v breme proračuna občine.

19. člen

Prepoved nepravilnega odlaganja v posamezne zabojnike in vrečke

V tipizirane zabojnike in vrečke za odpadke je prepovedano odlagati:

1. odpadke v tekočem stanju;

2. kužen material, tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, dražljive, strupene, radioaktivne ter druge odpadke v skladu s 5. členom Pravilnika o ravnanju z odpadki;

3. odpadke, ki jih je obvezno ločeno zbirati skladno s petim odstavkom 11. člena.

Na zbirnih in odjemnih mestih ter zbiralnicah) je prepovedano odlagati organske odpadke iz okrasnih in zelenjavnih vrtov (trava, listje, zelenjavni odpadki), ki se morajo kompostirati na mestu izvora ali odlagati v za to namenjene zabojnike za biološke odpadke.

Prepovedano je odlaganje odpadkov izven zabojnikov za odpadke, nepravilno odlaganje v tipizirane zabojnike ter brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst zabojnikov za odpadke.

Prav tako je prepovedano odlaganje odpadkov, ki je v nasprotju s programom.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo prepovedo odlaganje odpadkov na podlagi prejšnjih dveh odstavkov tega člena.

20. člen

Relacija zbirno-odjemno mesto

Povzročitelji so dolžni na dan odvoza odpadkov zabojnike in vrečke za odpadke, razen tipiziranih zabojnikov (2. točka 16. člena tega odloka), pripeljati z zbirnega na odjemno mesto, najkasneje do 6. ure zjutraj.

Povzročitelji so dolžni zabojnike po izpraznitvi vrniti nazaj na zbirno mesto.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da morajo povzročitelji na dan odvoza odpadkov pripeljati zabojnike in vrečke za odpadke z zbirnega mesta na odjemno mesto in zabojnike pa po izpraznitvi vrniti nazaj na zbirno mesto.

21. člen

Praznjenje zabojnikov

Izvajalec je dolžan prazniti tipizirane zabojnike tako, da ne ovira prometa, ne onesnaži odjemnega mesta oziroma njegove okolice ter ne poškoduje zabojnika.

V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto ga je dolžan tudi očistiti.

V primeru, da izvajalec poškoduje zabojnik, ga je dolžan zamenjati za drugega.

22. člen

Organiziranje prireditev

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve, prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi pa takoj oziroma najkasneje pa v 6 urah, poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče pooblaščeni izvajalci, najkasneje v dveh delovnih dneh.

Inšpekcijski organi lahko organizatorjem javnih prireditev na prostem z odločbo naložijo, da se ravnajo po določilih prvega odstavka tega člena.

23. člen

Potrdilo o rednem odvozu odpadkov

K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti (registracija samostojnega podjetnika ali druge gospodarske družbe) mora vlagatelj priložiti potrdilo izvajalca, da je kot povzročitelj prijavljen na odvoz odpadkov v skladu s tem odlokom.

Ob prijavi na odvoz odpadkov, je povzročitelj dolžan izvajalcu sporočiti predvidene vrste in količine odpadkov.

Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca, Upravna enota v Cerknici izda povzročitelju odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti.

24. člen

Ravnanje z zabojniki za odpadke

Izvajalci so dolžni zabojnike za odpadke po potrebi ali na zahtevo komunalnega inšpektorja ter ustrezne službe v občini čistiti, razkuževati in vzdrževati, jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.

Nosilci stroškov čiščenja, razkuževanja in vzdrževanja zabojnikov za odpadke so povzročitelji. Prav tako so dolžni plačati stroške popravila oziroma zamenjave zabojnika za odpadke, če so ga poškodovali ali jim je bil odtujen.

Inšpekcijski organi lahko na podlagi prvega odstavka tega člena izvajalcu z odločbo naložijo čiščenje, razkuževanje, vzdrževanje, popravljanje in nadomeščanje dotrajanih zabojnikov.

25. člen

Nabava zabojnikov za odpadke

Zabojnike za odpadke lahko nabavijo: občina, povzročitelji ali izvajalec (točna opredelitev se navede v koncesijski pogodbi). Na podlagi programa zabojnike namešča izvajalec.

V primeru, da zabojnike za odpadke nabavi izvajalec, zaračunava povzročiteljem poleg cene za odvoz tudi obrabnino za njihovo uporabo.

V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik tipiziranega zabojnika za odpadke, ki ustreza tehnologiji odvažanja, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.

IV. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

26. člen

Pogostost odvozov

Izvajalci so dolžni zabojnike in vrečke za odpadke iz 16. člena tega odloka prazniti skladno s programom oziroma razporedom odvoza, ki ga pripravijo, potrdi pa ga župan občine.

Razpored odvoza odpadkov prejmejo vsi povzročitelji odpadkov v občini, objavi pa se tudi na krajevno običajen način. Razpored odvoza mora ustrezati strukturi in količini posameznih vrst. odpadkov.

V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.), so izvajalci dolžni opraviti odvoz najkasneje v naslednjih dveh delovnih dneh oziroma po prejemu obvestila o prenehanju ovir.

Inšpekcijski organi lahko v primeru neupoštevanja določil tega člena izvajalcem z odločbo odredijo odvoz odpadkov.

27. člen

Način odvoza

Izvajalci smejo odvažati odpadke samo s posebej prirejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje in odvažanje odpadkov ter praznjenje posod.

Inšpekcijski organi lahko zahtevajo od izvajalca, da odvaža odpadke le s posebej prirejenimi komunalnimi vozili.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo naložijo povzročitelju, ki sam odvaža odpadke iz prejšnjega odstavka tega člena, da uporabi za to ustrezno prevozno sredstvo.

V. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

28. člen

Odlaganje odpadkov

Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na za to dejavnost določeno odlagališče odpadkov.

29. člen

Sprejemljivost odlagališča odpadkov

Na odlagališču odpadkov se lahko odlagajo samo odpadki, ki jim to dovoljuje veljavno okoljevarstveno dovoljenje.

Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališče odpadkov, razen odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji in za katere si izvajalci pridobijo mnenje pooblaščene strokovne institucije.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo na odlagališču prepovedo odlaganje odpadkov, ki niso zajeti v tem členu oziroma naložijo pridobitev mnenja strokovne institucije glede odlaganja odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji.

30. člen

Režim odlaganja odpadkov

Upravljavec odlagališča s poslovnikom določi režim odlaganja odpadkov na odlagališču.

31. člen

Obratovalni čas

Obratovalni čas na odlagališču določi upravljavec. Izvajalci in povzročitelji so dolžni odpadke pripeljati na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi upravljavec.

32. člen

Odlaganje odpadkov izven odlagališča

Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlaganje odpadkov.

Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih odstranijo na njegove stroške izvajalci takoj, ko dobijo zahtevo pristojnega inšpektorata ali občinske službe komunalnega nadzora.

Če storilca ni možno ugotoviti, odstranijo odpadke izvajalci na zahtevo komunalnega inšpektorata na stroške proračuna občine.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov in njihovo odlaganje na odlagališču. Odločbo za odstranitev odpadkov lahko inšpekcijski organi izdajo, tako povzročiteljem kot tudi izvajalcem v skladu s 1. odstavkom tega člena.

VI. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI

33. člen

Določanje cen

Cene za ravnanje z odpadki določi Občina Bloke skladno z veljavnimi predpisi, in sicer s sklepom o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki.

Cene se oblikujejo za vse povzročitelje je diferencirana za gospodinjstvo in gospodarstvo in vsebujejo stroške ravnanja (zbiranja, odvoza in odlaganja) ločeno zbranih odpadkov.

Osnova za obračun storitev ravnanja z odpadki je volumen zabojnikov za odpadke, ki se deponirajo. Volumen zabojnika za posamezno gospodinjstvo je določen v programu za ravnanje z odpadki.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se obračuna vsem povzročiteljem odpadkov na podlagi veljavne zakonodaje.

34. člen

Načelo "povzročitelj plača"

Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji s stalnim in začasnim prebivališčem v občini Bloke in ostali povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.

Med povzročitelje komunalnih odpadkov štejemo: individualna gospodinjstva, gospodinjstva v stanovanjskih blokih, industrijo, lastnike, najemnike ali uporabnike poslovnih prostorov, počitniških bivališč, obrtnike, podjetnike, upravljavce pokopališč, avtobusnih postajališč in organizatorje javnih prireditev.

Stroške ravnanja z odpadki lahko plača tudi občina Bloke, če je tako dogovorjeno in sklenjeno med občino in izvajalci.

35. člen

Način obračuna ravnanja z odpadki

Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v Koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Bloke, ki jo dogovorita in skleneta občina in izvajalec.

Če povzročitelj odpadkov ne zbira ločeno, so izvajalci upravičeni zaračunati stroške tudi za tiste odpadke, ki so nesortirani in se odlagajo.

Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odlagališče, se stroški odlaganja obračunajo po volumnu pripeljanih odpadkov po ceni, ki je določena v veljavnem ceniku.

Odpadki iz dejavnosti morajo biti pred odlaganjem stehtani in se obračunavajo po kg in veljavnem ceniku.

36. člen

Spremembe podatkov

Povzročitelj je dolžan koncesionarju sporočiti spremembe podatkov, ki vplivajo na obračun, v roku 30 dni od nastanka spremembe.

37. člen

Pridobivanje podatkov

Če povzročitelji v roku, ki ga določijo izvajalci, ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.

38. člen

Obveznost plačila

Obveznost plačila stroškov za ravnanje z odpadki nastane za povzročitelje z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati storitve na njihovem območju in so povzročitelji vseljeni v stanovanje oziroma uporabljajo poslovne prostore.

VII. NADZOR

39. člen

Izvajanje nadzora

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo: inšpektor za okolje, zdravstveni inšpektor, komunalni redar in pristojne občinske službe, vsak v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.

Organi, navedeni v prvem odstavku tega člena, lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja tega odloka so dolžni kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji ali službi komunalnega nadzora v občini.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

40. člen

Denarne kazni za izvajalce

Z denarno kaznijo od 210,00 do 420,00 € se kaznuje za prekrške pravna oseba – izvajalec, če:

1. ne izvaja ravnanja z odpadki (5. in 7. člen);

2. ne vzdržuje zbirno-odjemnih mest za zbiranje nevarnih odpadkov (13. člen);

3. ne očistijo odjemnega mesta, če so ga pri praznjenju posod onesnažili (21. člen);

4. ne zamenjajo zabojnika, če so ga poškodovali (21. člen);

5. v predpisanem roku ne odstrani odpadke s prireditvenega prostora (22. člen);

6. po potrebi ali na zahtevo ustrezne službe v občini ali pristojne inšpekcijske službe ne čistijo, razkužujejo in vzdržujejo zabojnikov za odpadke (24. člen);

7. ne namešča in obnavlja zabojnikov za odpadke (25. člen);

8. ne praznijo zabojnikov za odpadke, skladno z razporedom odvoza (26. člena);

9. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (26. člen);

10. zbirajo in odvažajo odpadke z neprimernimi vozili (27. člen);

11. odlagajo odpadke na drugo odlagališče, kot je določeno (28. člen);

12. na odlagališču odlagajo odpadke, v nasprotju s poslovnikom (29. člen).

Z denarno kaznijo od 42,00 do 84,00 € se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

41. člen

Denarne kazni za povzročitelje

Z denarno kaznijo od 42,00 do 84,00 € se kaznuje za prekršek posameznik, če kot povzročitelj:

1. ne izvaja ravnanja z odpadki (5. člen);

2. ne zbira odpadkov v predpisanih zabojnikih in vrečkah (10. člen);

3. ne omogoči izvajalcu dostop do zabojnika za odpadke (11. člen);

4. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta za zbiranje ostalih odpadkov (13. člen);

5. ne odlaga odpadkov v zabojnike za odpadke in vrečke (17. člen);

6. odlaga odpadke izven zabojnikov za odpadke (18. člen);

7. nepravilno odlaga odpadke v zabojnike (19. člen);

8. v času odvoza ne pripelje zabojnika za odpadke na odjemno mesto ali jih po izpraznitvi ne vrne na zbirno mesto (20. člen);

9. ne odlaga odpadke na določenem odlagališču (25. člen);

10. na odlagališču odlagajo odpadke, v nasprotju s poslovnikom (29. člen);

11. odlaga odpadke izven odlagališča odpadkov.

Z denarno kaznijo od 84,00 do 168,00 € se kaznuje pravna ter fizična oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz 1. odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 42,00 do 84,00 € se kaznuje odgovorna oseba ali delavec povzročitelja iz drugega odstavka tega člena, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

42. člen

Denarne kazni za organizatorje javnih prireditev

Z denarno kaznijo najmanj 210,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti organizatorja kulturne, športne ali druge prireditve na prostem, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi zabojniki za odpadke ali vrečkami, po končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in odvoz odpadkov na odlagališče (22. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 42,00 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen

Rok za prehod na nov način ravnanja z odpadki

Izvajalci preidejo na nov način ravnanja z odpadki na celotnem območju občine, v skladu s programom, takoj po pridobitvi predhodnega soglasja skladno z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 45/06).

44. člen

Veljavnost novega odloka

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 5/04).

 

Št. 354-0007/2007

Nova vas, dne 5. aprila 2007

Župan Občine Bloke

Jože Doles l.r.