New Page 2

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Ur.l. RS, št. 29/65, 12/69, 7/72,  18/91) ter 7. člena statuta občine Cerklje (Uradni vestnik Gorenjske št. 7/95 in 19/96) je občinski svet občine Cerklje na svoji 20. seji dne 14. 11. 1996 sprejel

 

ODLOK

o komunalnih taksah v občini Cerklje

 

SPLOŠNE IN POSEBNE DOLOČBE

 

1. člen

 

V občini Cerklje so predpisane komunalne takse za naslednje predmete in storitve:

 

1. za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih;

2. za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih (video igrice, biliard pikado, ipd.);

3. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori;

4.   za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje

    predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev;

5. za uporabo javnega prostora za začasne namene;

6.   za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah ipd., ki so postavljeni,

    pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih;

7. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe;

 

2. člen

 

(1) Takse se določajo v točkah, ki so določene v tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. Vrednost takse se izračuna tako, da se število točk iz tarife komunalnih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun takse. Oprostitve od plačila komunalnih taks so določene v tarifi komunalnih taks.

 

(2) Vrednost točke iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet do konca tekočega leta za naslednje leto.

 

(3) Vrednost točke se usklajuje letno na podlagi gibanja cen na drobno v Republiki Sloveniji.

 

3. člen

 

(1) Pri odmeri komunalne takse se vzame kot osnova za izračun takse vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti, če v tem odloku ni drugače določeno.

 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se pri izračunu komunalne takse, ki jo zavezanec plača v naprej (dnevna taksa), uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje odmerne odločbe.

 

4. člen

 

(1) Zavezanec za plačilo komunalne takse (v nadaljevanju: zavezanec) je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali opravlja storitve, za katere so uvedene komunalne takse oziroma je lastnik ali najemnik prostorov, v katerih se nahaja predmet, za katerega uporabo je predpisana komunalna taksa, oziroma je lastnik ali najemnik tega predmeta.

 

(2) Komunalna taksa za določen taksni predmet se lahko odmeri le enemu taksnemu zavezancu.

 

5. člen

 

(1) Za predmete in storitve, ki jih uporabljajo oziroma opravljajo vojaške enote in zavodi v zvezi z njihovo redno dejavnostjo, so le ti oproščeni plačila takse.

 

(2) Na obrazloženo zahtevo zavezanca lahko župan iz utemeljenih razlogov, s sklepom določi olajšavo pri plačilu komunalne takse.

 

(3) Na obrazloženo zahtevo zavezanca lahko župan s sklepom določi olajšavo pri plačilu komunalne takse tudi v primeru, če zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati.

 

6. člen

 

(1) Takso odmerja in pobira uprava občne Cerklje.

 

(2) Odmerjanje in pobiranje oziroma izterjavo komunalne takse lahko župan s pogodbo poveri tudi drugi za to usposobljeni in registrirani osebi.

 

7. člen

 

(1) Taksni predmet za katerega je določena taksa v letnem znesku, se sme namestiti oziroma uporabljati šele po plačilu takse.

 

(2) V primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, se šteje, da je taksna obveznost nastala z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil  upravo občine Cerkje oziroma za to pooblaščeno osebo, o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.

 

(3) V primeru, ko je bila taksa plačana v letnem znesku, pa je taksna obveznost prenehala pred potekom leta za katerega je bila odmerjena, se taksnemu zavezancu povrne višek plačane takse.

 

8. člen

 

(1) Zavezanec je dolžan upravi občne Cerkje oziroma za odmero takse pooblaščeni osebi prijaviti nastanek taksne obveznosti najkasneje v 15 dneh od nastanka taksne obveznosti, če v taksni tarifi ni drugače določeno.

 

(2) Zavezanec je dolžan plačati komunalno takso v roku 15 dni od prejema odločbe o odmeri komunalne takse.

9. člen

 

(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena tega odloka je v primerih, ko je taksa določena v dnevnem znesku, zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma pred pričetkom uporabe taksnega predmeta o tem obvestiti upravo občine Cerkje, oziroma za odmero takse pooblaščeno osebo, ki izda odločbo o odmeri komunalne takse.

 

(2) Zavezanec je dolžan plačati takso iz prejšnjega odstavka tega člena še pred namestitvijo oziroma pred pričetkom uporabe taksnega predmeta oziroma najkasneje 8 dni od vročitve odločbe o odmeri komunalne takse.

10. člen

 

(1) Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse.

 

(2) Zavezanec je dolžan upravi občine Cerkje oziroma za odmero takse pooblaščeni osebi prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero komunalne takse.

 

(3) Če je prišlo do spremembe, ki bi lahko vplivala na odmero komunalne takse se to spremebo upošteva od dne nastanka spremembe oziroma od dne, ko je občinska uprava prejela prijavo spremembe.

11. člen

(1) V primeru, da uprava občine Cerklje meni, da zavezanec v prijavi o nastanku obveznosti za plačilo komunalne takse ni podal verodostojnih podatkov, se zavezancu odmeri akontacija za plačilo komunalne takse.

 

(2) Akontacija iz prvega odstavka tega člena, se plačuje do ugotovitve verodostojni podatkov.

 

(3) Višino akontacije iz prvega odstavka tega člena določi uprava obične Cerklje.

 

12. člen

 

Kadar je za namestitev ali uporabo taksnega predmeta potrebno dovoljenje oziroma soglasje po posebnih predpisih, pridobitev dovoljenja oziroma soglasja ne vpliva na nastanek taksne obveznosti. 

 

13. člen

 

Če se taksni predmet ali storitev uporablja nad obsegom, za katerega je bila komunalna taksa odmerjena, se za prekoračitev lahko odmeri taksa do 10-kratne višine komunalne takse, obračunane po taksni tarifi.

14. člen

 

(1) Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

 

(2) Pravica do izterjatve komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.

 

(3) Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.

15. člen

 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja uprava občine Cerklje, terenski nadzor pa komunalno-redarstvena služba občine Cerklje.

 

(2) Pri izvajanju nadzora po prejšnjem odstavku tega člena se preverja in ugotavlja zlasti:

 

1. ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena;

2. resničnost oziroma verodostojnost prijavljenih podatkov;

3. prijavljene podatke z dejanskim stanjem na terenu.

 

16. člen

 

Če redarstvena služba občine Cerklje pri opravljanju nadzora iz 15. člena tega odloka ugotovi nepravilnosti, o tem sestavi zapisnik ter nemudoma obvesti  upravao občine Cerklje.

 

17. člen

 

(1) Zavezanca, ki ni prijavi taksnega predmeta oziroma taksne obveznosti, občinski  uprava občine Cerklje pozove, da v roku 3 dni od ugotovitve neprijave taksnega predmeta oziroma taksne obveznosti, poda prijavo taksnega predmeta oziroma taksne obveznosti.

 

(2)  Če zavezanec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne poda prijave taksnega predmeta oziroma taksne obveznosti, se mu odmeri taksa po dosegljivih podatkih.

 

(3) Če podatki za odmero takse po prejšnjem odstavku tega člena niso dosegljivi oziroma tako zbrani podatki ne bi bili verodostojni lahko župan, ne glede na določbo 11. člena tega odloka, odredi odstranitev taksnega predmeta oziroma prenehanje izvajanje storitev, ki je osnova za taksno obveznost.

18. člen

 

Župan lahko odredi odstranitev taksnega predmeta oziroma prenehanje izvajanje storitev, ki je osnova za taksno obveznost tudi zaradi neplačevanja takse.

 

19. člen

 

Stroške povezane z izvajanjem odredbe iz tretjega odstavka 17. člena oziroma 18. člena tega zakona krije zavezanec.

20. člen

 

(1) Komunalne takse so prihodek občine Cerklje in se izkazujejo v občinskem proračunu.

 

(2) Komunalne takse se namensko uporabljajo za ureditev komunalnih objektov in naprav.

 

KAZENSKE DOLOČBE

21. člen

 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki pred plačilom svoje taksne obveznosti namesti oziroma prične uporabljati taksni predmet (7. člen).

 

(2) Z denarno kaznijo od 5.000 do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek podjetnik posameznik oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki pred plačilom svoje taksne obveznosti namesti oziroma prične uporabljati taksni predmet (7. člen).

 

(3) Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki pred plačilom svoje taksne obveznosti namesti oziroma prične uporabljati taksni predmet (7. člen).

 

(4) Z denarno kaznijo od 2.000 do 10.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena.

22. člen

 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki ne prijavi nastanka svoje taksne obveznosti (8. člen).

 

(2) Z denarno kaznijo od 5.000 do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek podjetnik posameznik oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki ne prijavi nastanka svoje taksne obveznost (8. člen).

 

(3) Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ne prijavi nastanka svoje taksne obveznosti (8. člen).

 

(4) Z denarno kaznijo od 2.000 do 10.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena.

23. člen

 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki ne prijavi nastanka spremebe, ki bi lahko vplivala na povišanje njegove taksne obveznosti. (10. člen).

 

(2) Z denarno kaznijo od 5.000 do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek podjetnik posameznik oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki ne prijavi nastanka spremebe, ki bi lahko vplivala na povišanje njegove taksne obveznosti. (10. člen).

(3) Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ne prijavi nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na povišanje njene taksne obveznosti. (10. člen).

 

(4) Z denarno kaznijo od 2.000 do 10.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen

 

Do sprejema vrednosti točke v skladu z drugim členom tega odloka, se za izračun takse po tem odloku uporablja vrednost točke v višini 6 Sit.

25. člen

 

Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že imajo oziroma uporabljajo nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti  upravi občine Cerklje v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem uveljavitve tega odloka.

 

26. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka se v občini Cerklje preneha uporabljati odlok o komunalnih taksah občine Kranj (Ur. l. RS 1/92).

27. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

 

Številka: 1469/96

Datum: 21. 11. 1996

Predsednik občinskega sveta 

MIHA ZEVNIK

 

 

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

 

Tarifna številka 1

 

Za uporabo vsakega glasbenega avtomata v javnih lokalih se plača:

 

- letna taksa 1.000 točk

- dnevna taksa 4 točke

 

Pojasnilo:

 

1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu glasbeni avtomat ne glede na to, ali je lastnik avtomata ali ne.

2. Javni lokali so poslovni prostori ( gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane, bifeji ipd. ), kot tudi k tem prostorom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.

3. Med glasbene avtomate se po tem odloku ne štejejo radijski, televizijski sprejemniki, magnetofoni, gramofoni ipd. nameščeni v javnih lokalih.

4. Za uporabo glasbenih avtomatov v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitni dejavnosti.

 

Tarifna številka 2

 

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa:

 

                                                                     točke

 

  a) za avtomatsko kegljišče od vsake steze          1.500

  b) za vsak elektronski igralni avtomat               10.000

  c) za biljard (navadni ali avtomatski)                  6.000

  d) za druga igralna sredstva                              3.000

 

razen, če ni z zakonom drugače določeno.

 

Pojasnilo:

 

1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.

2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni nogomet, košarka, marjanca, navadni pikado ipd., ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.

3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitni dejavnosti.

4. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala se uporabljajo določbe, ki veljajo za tarifno številko 1.

Tarifna številka 3

(1) Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori se plača dnevna taksa v višini 15 točk za vsak m2 zasedene površine.

(2) Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Pojasnilo:

 

1. Za uporabo javnega poločnika po tej tarifni številki se šteje, če se le ta uporablja za opravljanje gostinske, turistične dejavnosti, za razstavljanje, prodajo blaga opravljanje posameznih storitev izven poslovnih prostorov ipd.

2. Za zasedeno površino se po tej tarifni številki šteje vsa površina, na kateri je zaradi rabe iz prejšnje točke, njena javna raba začasno omejena ali onemogočena.

3. Zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki površino uporablja.

 

Tarifna številka 4

 

(1) Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za namene pridobitne dejavnosti, se plača taksa dnevno v višini 15 točk za vsak m2 zasedene površine.

 

(2) Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.

 

Pojasnilo:

 

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin oziroma če je uporabnik nedoločljiv, prireditelj zabavne prireditve za gospodarske namene.

 

Tarifna številka 5

 

(1) Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa:

 

- za kioske: 20 točk za vsak m2 dnevno

- za stojnice: 15 točk za vsak m2 dnevno

- za premične gostinske prikolice: 50 točk za prikolico dnevno

- za cirkus in zabavni park: 3 točk za vsak m2 dnevno

 

- za priložnostna parkirišča, kjer se pobira parkirnina: 50 točk dnevno za vsako

  osebno vozilo, 80 točk dnevno za kombi ali osebno vozilo s prikolico, 100 točk za

  tovornjake in avtobuse

 

(2) Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.

 

Pojasnilo:

 

1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.

2. Od 01.12. do 10.05 se taksa po tej tarifni številki plačuje tudi za stojnice, kioske in premične gostinske prikolice, ki so postavljene ob in na smučiščih. Za kioske se po tem odloku štejejo tudi brunarice namenjene  za prodajo hrane in pijače

 

Tarifna številka 6

 

Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa od velikosti:

 

1. za plakate se plačuje taksa dnevno in sicer:

  

do 1 m2 - 5 točk

nad 1 m2 do 2 m2 - 7 točk

nad 2 m2 - 10 točk letno

 

2. za druge reklamne napise, objave in oglase trajnega značaja, na transparentih, se plačuje taksa letno in sicer:

 

do 1 m2 - 6000 točk

nad 1 m2 do 2m2 - 8000 točk

nad 2 m2 do 5m2 - 10000 točk

nad 5 m2 - 15000 točk

 

Pojasnilo:

 

1. Zavezanci za plačilo komunalne takse po tej tarifi so uporabniki plakatnih mest oziroma lastniki tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklamiranje, objavo oziroma oglase.

2. Plačila komunalne takse po tej tarifi so lahko oproščene organizacije, ki opravljajo neprofitno dejavnost, vendar morajo plakatiranje oziroma drugo oglaševanje predhodno prijaviti pristojnemu občinskemu organu, ki izda odločbo o oprostitev. Plačila komunalne takse po tej tarifi so oproščeni tudi organizatorji dobrodelnih prireditev.

3. Takse po tej tarifi se ne plačujejo za napise firm na lastnih zgradbah, ki so po zakonu ali odloku občine Cerklje obvezni.

4. Taksa po tej tarifi se ne plačuje za objave in oglase občine Cerklje.

 

Tarifna številka 7

 

Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovnega prostora, znaša

letna komunalna taksa:

- do 2 m2          800    točk

- nad 2 m2        1500  točk

 

dnevna komunalna taksa:         

- do 2 m2              3   točke

- nad 2 m2            6   točk

 

Pojasnilo:

 

1. Plačila komunalne takse po tej tarifi so lahko oproščene organizacije, ki opravljajo neprofitno dejavnost, vendar morajo za to predhodno pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa, ki o tem izda odločbo o oprostitev.