New Page 2

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno besedilo),  Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 - popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 in 39/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bled(Uradni list RS, št. 76/09 – UPB, št. 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 4. redni seji 17. 3. 2015 sprejel

 

ODLOK

O UREJANJU CESTNEGA PROMETA V OBČINI BLED

 

I.         Uvodne določbe

 

1. člen

S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Občini Bled (v nadaljevanju občina) določijo:

·      upravljanje z občinskimi cestami,

·      prometna ureditev na občinskih cestah,

·      ureditev mirujočega prometa,

·      prevozi v cestnem prometu.

 

2. člen

(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

·      dostavni čas je čas, predviden za opravljanje vsakodnevne dostave in oskrbe na območju za pešce z vozili;

·      dostavno mesto je del javne površine, namenjen za parkiranje vozila, ki izvaja dostavo ali opravlja servisno dejavnost;

·      dovolilnica za vožnjo v območju za pešce je dokazilo, izdano na podlagi odločbe v upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o pravici vožnje v območju za pešce;

·      javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil ali posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste;

·      parkirnina je nadomestilo za uporabo javnega parkirišča;

·      občinska taksa za parkiranje je nadomestilo za uporabo parkirne površine na vozišču občinske ceste;

·      parkomat je naprava za izdajo parkirnih listkov;

·      parkirni listek je dokazilo o plačilu nadomestila za uporabo javne parkirne površine;

·      cestni turistični vlak je vlečno vozilo, ki vleče dve ali več priklopnih vozil za prevoz potnikov;

·      kočija je vprežno vozilo, ki ga vleče konj zaradi izvajanja posebne oblike prevozov na podlagi tega odloka;

·      fijaker je voznik vprežnega vozila, ki je pridobil pravico za izvajanje prevozov s kočijo pod pogoji, določenimi s tem odlokom;

·      rabnina je nadomestilo, ki ga plačajo imetniki pravice za izvajanje posebne oblike prevozov s kočijo.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot izrazi v Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno besedilo), Zakonu o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10), Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 - popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 in 39/13).

 

1.        Upravljanje z občinskimi cestami

 

3. člen

(občinske ceste)

(1) Občinske ceste na območju občine so javne ceste, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.

(2) Za nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec te ceste predlaga njen prenos med kategorizirane ceste.

(3) Nekategorizirano občinsko cesto iz prejšnjega odstavka lahko pristojni organ občine uvrsti med kategorizirane občinske ceste, če izpolnjuje kriterije za kategorizacijo.

 

4. člen

(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami upravlja občinska uprava (v nadaljnjem besedilu: upravljavec občinske ceste).

 

5. člen

(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Upravljavec občinske ceste upravlja tudi z nekategoriziranimi cestami in drugimi prometnimi površinami, ki se uporabljajo za javni cestni promet.

(2) Nekategorizirane občinske ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, se upravljajo in vzdržujejo po enakih načelih kot kategorizirane ceste najnižje kategorije.

 

6. člen

(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo. Občinska cesta ali njen del se lahko opusti tudi v primeru, ko ni več potrebna.

(2) O opustitvi občinske ceste ali njenega dela ter o bodočem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni   več namenjena prometu, odloči občinski svet.

 

7. člen

(opravljanje strokovnih nalog načrtovanja in razvoja  občinskih cest)

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge v zvezi z graditvijo, vzdrževanjem, varstvom in upravljanjem občinskih cest opravlja pristojni organ Občine Bled, če za posamezne naloge drug predpis ne določa drugače.

 

8. člen

(redno vzdrževanje javnih cest)

(1) Redno vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje).

(2) Način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest določi občina z odlokom.

 

9. člen

(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se, upoštevajoč načela trajnostnega razvoja in prometne politike občine, določijo v skladu s prostorskim aktom in s predpisi o projektiranju cest tako, da je zagotovljena prometna varnost, gospodarnost graditve in vzdrževanja ter potrebna zmogljivost za vse vrste prometa.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav obstoječih cest, priključkov ter dostopov do objektov, zemljišč in naprav ob cesti, ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste, namenjene za parkirišča, avtobusna postajališča in druge potrebe, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ter za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in nadzora cestnega prometa.

 

10. člen

(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste v cestnem svetu predvideva tudi graditev druge gospodarske javne infrastrukture državnega ali lokalnega pomena, ki ne služi občinski cesti ali njeni uporabi, mora projektna dokumentacija obsegati tudi rešitve druge gospodarske javne infrastrukture državnega ali lokalnega pomena.

(2) Usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka tega člena vodi pristojni organ občine.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture državnega pomena krije upravljavec posamezne gospodarske javne infrastrukture državnega pomena.

 

11. člen

(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojni organ ali investitor obvesti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture državnega ali lokalnega pomena v cestnem telesu ali ob njem o nameravanem pričetku gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste najmanj 60 dni pred začetkom del, da lahko ti svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo občinske ceste.

(2) Upravljavci druge gospodarske javne infrastrukture državnega ali lokalnega pomena v cestnem telesu ali ob njem so dolžni o nameravani gradnji ali rekonstrukciji svojih objektov in naprav v občinski cesti, obvestiti pristojni organ najmanj 60 dni pred začetkom del.

 

12. člen

(varovalni pas)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in na promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena, če ni s prostorskim aktom drugače določeno.

(2) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinske ceste.

(3) Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(4) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče in znaša:

·      pri lokalni cesti: 10 m,

·      pri javni poti: 5 m,

·      pri občinskih kolesarskih poteh: 2 m.

 

13. člen

(način priključevanja na občinsko cesto)

(1) Na občinsko cesto se lahko priključujejo ceste enake ali nižje kategorije, nekategorizirane ceste in individualni ter skupinski priključki, pri čemer je treba neposredne posamične priključke združevati v skupinske priključke ali jih na občinsko cesto priključiti posredno prek ceste nižje kategorije ali nekategorizirane ceste.

(2) Posamezen objekt ima lahko le en priključek na občinsko cesto. Izjemoma se lahko dopusti, da ima posamezen objekt tudi več dodatnih priključkov na občinsko cesto, če se s tem zagotovi izboljšanje prometne varnosti na občinski cesti ali če je to potrebno zaradi prometno tehničnih, ekonomskih, naravovarstvenih razlogov ali zaradi varstva kulturne dediščine.

 

14. člen

(izvedba priključkov na občinsko cesto)

(1) Priključke na občinsko cesto se lahko izvaja na naslednji način:

·      preko bankine,

·      preko cestnega robnika,

·      preko obcestne zelenice,

·      preko pločnika,

·      preko kolesarske steze,

·      preko avtobusnih postajališč.

(2) Če se priključek izvaja preko pločnika oziroma preko kolesarske steze, ki nista v isti višini kot vozišče, je treba prehod z višine pločnika oziroma kolesarske steze na višino vozišča izvesti s tipskimi uvoznimi elementi tako, da se prvotna višina pločnika oziroma kolesarske steze ohranja tudi na mestu priključka.

(3) Priključkov preko obcestnih drevoredov se praviloma ne izvaja.

(4) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.

(5) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva prilagoditev priključka na stroške koristnika priključka, če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen.

(6) Upravljavec občinskih cest lahko ukine priključek na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.

(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest z odločbo ukine priključek na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.

 

15. člen

(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko pristojna služba upravljavca občinskih cest z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

 

16. člen

(napeljevanje nadzemnih in podzemnih objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture)

(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste se sme graditi, napeljevati, polagati oziroma postavljati v območju občinske ceste le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega organa.

(2) Pristojni organ lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da jo preuredi ali prestavi, če je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste, ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture krije njihov upravljavec, razen če pristojni organ v soglasju za njihovo napeljavo oziroma postavitev v območju občinske ceste ni odločil drugače.

(3) Pristojni organ lahko zavrne izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

(4) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

 

17. člen

(posegi na občinski cesti zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na obstoječi gospodarski javnih infrastrukturi na občinski cesti se lahko izvajajo le z dovoljenjem pristojnega organa. V dovoljenju se določi način in pogoji za izvajanje teh del, nadzor nad njihovim izvajanjem ter obseg, pogoji, vrsta in način sanacije poškodb po izvedbi teh del. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora izvedbo del načrtovati tako, da je oviranje prometa na cesti časovno in prostorsko čim manjše. Kolikor je možno, se je treba izogibati načinu izvajanja del, pri katerem bi bilo potrebno občinsko cesto popolnoma zapreti za promet.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če so zaradi poškodb objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje ljudi ali če bi nastala večja gospodarska oziroma premoženjska škoda. V takih primerih mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti upravljavca občinske ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste.

(3) Če je treba zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali v celoti zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture o začetku omejitve prometa in njenem prenehanju takoj obvestiti upravljavca občinske ceste, izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste, pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste. Po odvrnitvi neposredne nevarnosti, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture nemudoma pristopiti k sanaciji poškodovanega cestišča in vzpostaviti prvotno stanje v čim krajšem času.

(4) O končanju sanacije upravljavec gospodarske javne infrastrukture takoj obvesti upravljavca občinske ceste, izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste, pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste.

(5) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.

(6) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim ali  četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

 

18. člen

(opravljanje del ob občinski cesti)

(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.

(2) Vlogo za izdajo soglasja za izvajanje del z prejšnjega odstavka mora vlagatelj vložiti najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom izvajanja del.

(2) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja upravljavca javne ceste opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja.

(3) Z globo 6.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 evrov.

 

19. člen

(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložen od pristojnega organa Občine Bled potrjen opis začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(2) Dovoljenje upravljavca občinskih cest za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.

(5) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.

(6) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

(7) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije, občinskega redarstva in pristojnega inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi zapore, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 200 evrov.

 

20. člen

(začasna preusmeritev prometa)

(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se pristojni organ predhodno uskladi z upravljavcem državne ceste.

(3) Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na državno cesto ali na nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali če jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj zapore občinske ceste.

 

21. člen

(začasne omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju,

·      da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,

·      da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti, ali

·      če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko upravljavec občinske ceste s sklepom začasno prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

(2) Upravljavec občinske ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj petnajst dni ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih morajo nemudoma obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi upravljavca občinske ceste.

(4) Z globo 2000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.

 

22. člen

(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda pristojni organ Občine Bled v 15 dneh po vložitvi popolne vloge. O izdanih dovoljenjih obvesti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo, pristojni inšpekcijski organ za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim organom Občine Bled uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste.

(5) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom tega člena.

(6) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.

 

23. člen

(naprave in ukrepi za umirjanje prometa)

(1) Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja s hitrostjo, višjo od predpisane s prometnim pravilom ali odrejene s prometnim znakom, ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste.

(2) Naprave iz prejšnjega odstavka postavlja, spreminja, dodaja, odstranjuje in vzdržuje izvajalec vzdrževanja občinskih cest na podlagi izdanih odločb pristojnega organa Občine Bled.

(3) Pred izdajo odločbe pristojni organ pridobi mnenje pristojne krajevne skupnosti.

(4) Mnenje pristojne krajevne skupnosti ni obvezujoče pri izdaji odločbe.

 

24. člen

(prometna signalizacija)

(1) Na občinskih cestah na območju v občini Bled prometno signalizacijo postavlja, spreminja, dodaja, odstranjuje in vzdržuje izvajalec vzdrževanja občinskih cest na podlagi izdanih odločb pristojnega organa.

(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet in za druge prometne površine v upravljanju občine.

(3) V primeru intervencijskih zavarovanj ali izvajanja del zaradi poškodb objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v cesto, neposrednega ogrožanja varnega prometa oziroma življenja in zdravja ljudi ali če bi nastala večja gospodarska oziroma premoženjska škoda, signalizacijo začasno in v nujnem obsegu postavi tudi izvajalec intervencijskih del ali izvajalec zimske službe. O postavitvi prometne signalizacije obvesti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Izvajalec intervencijskih del ali izvajalec zimske službe je dolžan prometno signalizacijo iz tega odstavka odstraniti takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila postavljena.

(4) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.

 

25. člen

(postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije)

(1) Na občinskih cestah na območju občine se sme postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo.

(2) Kriterije za pridobitev statusa upravičenca do uporabe turistične in druge obvestilne signalizacije, lokacije postavitve in druge pogoje za postavitev, zamenjavo, dopolnitev ali odstranitev turistične in druge obvestilne signalizacije se uredi v posebnem odloku, ki ga sprejme občinski svet.

 

2.        Prometna ureditev na občinskih cestah

 

26. člen

(prometna ureditev na občinskih cestah)

(1) Za varen in nemoten potek prometa na občinskih cestah je odgovoren upravljavec ceste.

(2) Prometno ureditev na občinskih cestah določi pristojni organ občine po predhodni pridobitvi mnenja pristojne krajevne skupnosti. Mnenje pristojne krajevne skupnosti ni obvezujoče pri izdaji odločbe. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del posamičnega konkretnega upravnega akta elaborat prometne ureditve.

(3) Prometna ureditev obsega:

·      določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;

·      določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa;

·      določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa;

·      določitev omejitev hitrosti vozil;

·      ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav;

·      ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;

·      določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce;

·      določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu;

·      določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa.

(5) Prometna ureditev iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo. O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometno signalizacije na občinskih cestah odloča pristojni organ Občine Bled.

 

27. člen

(določitev območij za pešce)

(1) Območja za pešce določi pristojni organ občine na podlagi elaborata prometne ureditve in mnenja pristojne krajevne skupnosti. Mnenje pristojne krajevne skupnosti ni obvezujoče.

(2) Območja za pešce se delijo na:

·      območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa;

·      območja za pešce z omejenim lokalnim prometom.

 

28. člen

(vožnja v območjih za pešce)

(1) Na območjih za pešce je prepovedana vožnja z motornimi vozili. Dovoljen je promet izjem, ki jih določa zakon in vozil z dovolilnico iz 29. člena tega odloka.

(2) Na območjih za pešce je dovoljena vožnja s cestnim turističnim vlakcem in kočijo.

(3) Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje motornih vozil, razen če je drugače določeno s prometno signalizacijo.

(4) Dostava na območjih za pešce se izvaja v dostavnem času. Vozila, ki so v dostavnem času na območju za pešce, morajo območje zapustiti do konca dostavnega časa.

(5) Dostavni čas na območjih za pešce je vse dni v tednu med 6.00 in 10.00 uro.

 

29. člen

(dovolilnice za vožnjo v območju za pešce)

(1) Dovolilnice za vožnjo v območju za pešce se delijo na:

·      stalne dovolilnice,

·      časovno omejene dovolilnice.

(2) Dovolilnice iz prejšnjega odstavka so v obliki pravokotnika, dimenzij 180 mm x 125 mm. Vsebuje napis »OBČINA BLED«, »DOVOLILNICA ZA PREVOZ«, relacijo, na kateri je dovoljena vožnja, registrsko oznako vozila, časovno veljavnost dovolilnice, serijsko številko, ime in priimek župana, njegov podpis in žig Občine Bled.

(3) Stalna in časovno omejena dovolilnica se razlikujeta po barvi.

 

30. člen

(stalne dovolilnice za vožnjo v območju za pešce)

(1) Vozila stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce ter vozila pravnih oseb in njihovih zaposlenih, samostojnih podjetnikov posameznikov in njihovih zaposlenih ter posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, lahko z dovolilnico pristojnega organa prevozijo območje za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa do lastnega parkirnega prostora ali garaže v dostavnem času. Pristojni organ lahko izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov, izda dovolilnico tudi za dostavo izven dostavnega časa.

(2) Dovolilnica iz prvega odstavka tega člena se za lastno vozilo izda prosilcu, ki ima stalno bivališče oziroma sedež podjetja oziroma opravlja dejavnosti na območju za pešce in poseduje parkirni prostor ali garažo za lastne potrebe na podlagi vloge. Vlogo za izdajo dovolilnice iz prvega odstavka tega člena za zaposlene po pooblastilu vloži pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Če stanovalec iz prvega odstavka tega člena opravlja dejavnost na naslovu stalnega bivališča, je upravičen le do dovolilnice, ki mu pripada kot stanovalcu. Prosilec je dolžan za izdajo dovolilnice za prevoz območja za pešce plačati materialne stroške njene izdelave.

 

31. člen

(časovno omejene dovolilnice za vožnjo v območju za pešce)

(1) Časovno omejene dovolilnice se izdajo za potrebe izvajanja gradbenih del, protokolarnih in novinarskih ali drugih dejavnosti, zaradi katerih je vožnja v območje za pešce neizogibna.

(2) Vlogo za izdajo dovolilnice iz prvega odstavka tega člena vloži vlagatelj najmanj 15 dni pred vožnjo. Prosilec je dolžan za izdajo dovolilnice za prevoz območja za pešce plačati materialne stroške njene izdelave.

32. člen

(določitev omejitev hitrosti)

(1) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na občinskih cestah izven naselja je 70 km/h, nižja od 50 km/h pa je lahko v primeru, če to zahtevajo utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.

(2) Omejitev hitrosti na občinskih cestah v posameznih naseljih, ulicah ali območjih, ki je nižja od splošno določene omejitve, določi na predlog vzdrževalca občinskih cest oziroma pristojne krajevne skupnosti pristojni organ Občine Bled.

(3)Predlog iz prejšnjega odstavka za pristojni organ občine ni zavezujoč.

 

33. člen

(prepoved jahanja)

(1) Jahači ne smejo uporabljati občinskih cest, kjer je s prometno ureditvijo določeno območje za pešce.

(2) Določilo iz prejšnjega odstavka ne velja za policiste pri opravljanju nalog policije.

(3) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

 

34. člen

(določitev območij umirjenega prometa in območja za pešce)

(1) Območje umirjenega prometa in območje za pešce, določi pristojni organ Občine Bled, če gre za del ceste ali cesto v naselju ali del naselja. Pred izdajo odločbe pridobi mnenje pristojne krajevne skupnosti.

(2) Če gre za več cest v naselju ali celotna naselja, mora pristojni organ občine pridobiti mnenje občinskega sveta in pristojne krajevne skupnosti.

(3) Mnenje pristojne krajevne skupnosti ni obvezujoče pri izdaji dovoljenja.

 

IV.    Ureditev mirujočega prometa

 

35. člen

(območja dovoljenega parkiranja)

Na območju Občine Bled je dovoljeno parkiranje samo na urejenih parkirnih površinah.

 

36. člen

(javne parkirne površine)

(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:

·      parkirne površine na vozišču občinske ceste,

·      posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča).

(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in tem odlokom.

(3) Javne parkirne površine se delijo na dve območji:

·      I. območje – središče Bled, ki ga obkrožajo ulice in ceste, kot to izhaja iz grafičnega prikaza, ki je priloga 3 tega odloka,

·      II. območje -  območja izven središča Bleda.

(4) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ali občinska taksa za parkiranje, čas, v katerem se plačuje in višino parkirnine ali občinske takse za parkiranje določi župan na predlog pristojnega organa Občine Bled.

 

37. člen

(višina občinske takse)

Višina občinske takse za parkiranje na javnih parkirnih površinah znaša 2 evra na uro.

 

38. člen

(plačilo parkirnine ali občinske takse za parkiranje)

(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine ali občinske takse, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana. Zavezanec za plačilo je uporabnik javne parkirne površine.

(2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne signalizacije.

(3) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini iz prvega odstavka tega člena, brez plačila parkirnine.

 

39. člen

(dokazilo o plačilu parkirnine ali občinske takse za parkiranje)

(1) Parkirni listek iz parkomata, račun ali dokazilo iz elektronske ali programske opreme se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine ali občinske takse. Parkirni listek ali drugo ustrezno dokazilo mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(2) Za dokazilo o plačilu parkirnine ali občinske takse za parkiranje se šteje tudi ustrezno dokazilo iz elektronske evidence plačil.

(3) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.

 

40. člen

(letna dovolilnica za parkiranje)

(1) Letna dovolilnica za parkiranje se izda za čas od 01.05. tekočega leta do 01.05. prihodnjega leta in se šteje kot ustrezno dokazilo o plačilu parkirnine.

(2) Letna dovolilnica za parkiranje mora biti v parkiranem vozilu nameščena na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(3) Letne dovolilnice se delijo na:

·      letne dovolilnice za osebna vozila, ki so neprenosljive,

·      letne dovolilnice za avtobuse, ki so prenosljive.

(4) Ceno letne dovolilnice in višino popusta za upravičence iz 42. člena tega odloka določi župan na predlog pristojnega organa občine.

(5) Letno dovolilnico za parkiranje lahko upravičenec pridobi in uporablja pod pogoji, ki so določeni s tem odlokom.

(6) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

 

41. člen

(oblika letne dovolilnice za parkiranje)

(1) Letna dovolilnica za parkiranje osebnih vozil je v obliki ščita, dimenzij 35 mm x 45 mm, katerega spodnji rob je ovalen. Vsebuje napis »OBČINA BLED« v barvnem polju, serijsko številko, grb Občine Bled, piktogram za označitev parkirišča z oznako leta veljavnosti in napis »LETNA DOVOLILNICA«. Z različnimi barvami barvnega polja se ločijo dovolilnice, izdane s popustom ali brez.

(2) Letna dovolilnica za parkiranje avtobusov je v obliki pravokotnika, dimenzij 120 mm x 150 mm. Vsebuje napis »OBČINA BLED« v barvnem polju, serijsko številko, grb Občine Bled, piktogram za označitev parkirišča za avtobuse z oznako leta veljavnosti in napis »LETNA DOVOLILNICA«.

(3)Vsako leto se spremeni barva polja z besedilom, pri čemer se barvni odtenek v obdobju 5 let ne sme ponoviti.

 

42. člen

(upravičenci za nakup letne dovolilnice za parkiranje s popustom)

(1) Letno dovolilnico za parkiranje osebnih vozil s popustom se izda za vozilo, ki je v lasti ali v službeni uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice ali je v uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu.

(2) V kolikor fizična oseba uveljavlja popust, mora predložiti osebni dokument, iz katerega je razvidno stalno prebivališče in prometno dovoljenje vozila, za katerega se izdaja dovolilnica. V primeru, da je vozilo v službeni uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled, je potrebno v postopku izdaje dovolilnice predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da oseba za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto. V primeru, da je vozilo v uporabi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bled na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, mora  v postopku izdaje dovolilnice to izkazati s pogodbo.

(3) Župan lahko na podlagi pisne vloge izjemoma odobri nakup dovolilnice za parkiranje s popustom v primeru, ko niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena.

(4) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki uporablja letno dovolilnico za osebna vozila za vozilo, za katero dovolilnica ni bila izdana.

(5) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja letno dovolilnico za osebna vozila za vozilo, za katero dovolilnica ni bila izdana, njihova odgovorna oseba pa z globo 80 evrov.

 

43. člen

(upravičenci za nakup letne dovolilnice za avtobuse)

(1) Upravičenci za nakup letne dovolilnice za avtobuse so lastniki ali najemniki nastanitvenih objektov v občini.

 

44. člen

(izdaja letnih dovolilnic za parkiranje)

(1) Letne dovolilnice za parkiranje izdaja pogodbenik.

(2) Pogodbenik o izdanih parkirnih dovolilnicah za osebna vozila vodi evidenco, ki obsega naslednje podatke: evidenčno številko dovolilnice, datum izdaje, ime in priimek ter naslov stalnega bivališča upravičenca in registrsko oznako vozila, za katero je izdana.

(3) Pri izdaji letnih dovolilnic za parkiranje avtobusov se smiselno uporablja prejšnji odstavek.

 

 

45. člen

(oprostitev plačila parkirnine ali občinske takse za parkiranje)

(1) Župan lahko na podlagi vloge stranke določi pavšalni znesek za uporabo določenega dela javne parkirne površine ali stranko oprosti plačila parkirnine ali občinske takse za parkiranje.

(2) Pavšalni znesek občinske takse za parkiranje znaša:

·      16 evrov na dan za posamezno parkirno mesto v I. območju;

·      4 evre na dan za posamezno parkirno mesto v II. območju.

(3) Dovoljenje za parkiranje, s katerim se določi pavšalni znesek za uporabo določenega dela parkirišča, oprosti plačilo parkirnine ali občinske takse za parkiranje, izda pristojni organ Občine Bled.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(5) Z globo 60 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.

(6) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 60 evrov.

 

46. člen

(parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov)

 (1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov je dovoljeno le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in so označene s predpisano prometno signalizacijo.

(2) Pristojni organ določi postajališča za avtobuse. Dovoljeni čas zasedanja postajališčnega mesta znaša največ 15 minut, po preteku tega časa so dolžni avtobusi postajališčno mesto zapustiti.

(3) Pristojni organ določi parkirne prostore za avtobuse.

(4) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 300 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

 

47. člen

(parkiranje bivalnih vozil, bivalnih priklopnikov ter lahkih priklopnikov)

(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil.

(2) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(3) Z globo 300 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

 

48. člen

(prepoved parkiranja)

(1) Poleg primerov iz zakona je prepovedano parkirati v parku, na drugi javni zeleni površini in na drugi javni površini.

(2) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

 

49. člen

(pogoji za odstranitev vozila nepravilno parkiranih ter zapuščenih vozil)

Poleg primerov, določenih z zakonom, občinski redar odredi odstranitev:

·      vozila, parkiranega na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa,

·      vozila, parkiranega na postajališču cestno turističnega vlaka ali postajališča za kočije in na cesti v območju 15 m pred ter 15 m za postajališčem,

·      vozila, parkiranega na posebej označenem delu javne površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine,

·      vozila, parkiranega v parku, na drugi javni zeleni površini ali drugi javni površini.

 

50. člen

(način odstranitve)

(1) Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila iz prejšnjega člena tega odloka opravi izvajalec na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe vozila.

(2) Vozilo se odstrani na varovan prostor.

(3) Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odstranitve in varovanja vozila.

 

51. člen

Če pride voznik k vozilu po tem, ko je odredba za odstranitev že napisana, vendar vozilo še ni odpeljano, mora voznik, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila plačati predpisane stroške odvoza.

 

52. člen

Občinski redar mora vsako vozilo, za katerega je odredil odstranitev, fotografirati ter ustrezno zabeležiti morebitne poškodbe na vozilu.

 

53. člen

Izvajalec odvoza mora o vsaki opravljeni odstranitvi ali prestavitvi vozila obvestiti občinsko redarstvo in policijo.

 

54. člen

(stroški za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila)

(1) Višina stroškov za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila znaša:

·      100 evrov za odvoz,

·      5 evrov na dan za hrambo.

(2) Višina stroškov za odvoz tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila, ki ga ni mogoče odstraniti s pajkom, se zaračuna po dejanskih stroških, kot jih odmeri izvajalec storitve odstranitve tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila.

(3) Višina stroškov za odvoz zapuščenega vozila znaša 35 evrov, za hrambo zapuščenega vozila pa znaša 5 evrov na dan.

 

V.      Prevozi v cestnem prometu

 

55. člen

(vsebina urejanja prevozov v cestnem prometu)

(1) To poglavje določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in potnic (v nadaljnjem besedilu: potnik) v cestnem prometu v Občini Bled (v nadaljnjem besedilu: občina) ter organe, pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega odloka.

(2) Določbe tega poglavja ne veljajo za:

·      prevoz oseb za lastne potrebe z vozili, ki imajo poleg voznikovega največ osem sedežev;

·      prevoz za osebne potrebe.

(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi v Zakonu o prevozih v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: ZPCP) in Zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: ZPrCP).

 

56. člen

(pravica za opravljanje dejavnosti)

(1) Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu se pridobi z licenco.

(2) Licenca se pridobi za izvajanje naslednjih prevozov v notranjem cestnem prometu:

·      prevoz blaga,

·      prevoz potnikov,

·      avtotaksi prevoze.

(3) Pravica za izvajanje posebnih oblik prevozov v občini se pridobi pod pogoji iz tega odloka.

 

57. člen

(pristojni organ)

(1) Strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne in določene upravne naloge s področja cestnih prevozov potnikov v cestnem prometu ter izvajanja gospodarskih javnih služb, določenih v tem odloku, izvaja strokovna služba občinske uprave pristojna za gospodarske dejavnosti.

(2) Občina opravlja zlasti naslednje naloge:

·      izdaja in odvzem dovoljenj ter izvajanje drugih upravnih nalog organov občine;

·      vodenje evidenc in registrov iz tega odloka;

·      sodelovanje pri pripravi predpisov s področja prevozov v cestnem prometu;

·      nadzor nad porabo sredstev, ki jih občina zagotavlja za izvajanje gospodarskih javnih služb;

·      spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih storitev ter razvojne naloge s področja cestnih prevozov, zlasti razvijanje javnega linijskega prometa in načrtovanje ter pospeševanje gospodarskih javnih služb;

·      priprava strokovnih podlag za določitev standardov minimalne dostopnosti do javnega linijskega prometa;

·      priprava in izvedba javnih razpisov potreb po prevozih potnikov;

·      izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja ali koncesionarke (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) ter priprava koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb;

·      druge naloge, določene s tem odlokom ali drugimi predpisi.

 

58. člen

(vrste prevoza potnikov)

Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu se opravlja kot:

·      javni linijski prevoz,

·      posebni linijski prevoz,

·      občasni prevoz,

·      stalni izvenlinijski prevoz,

·      avtotaksi prevoz,

·      posebna oblika prevoza.

 

59. člen

(javni linijski prevoz)

(1) Javni linijski prevoz je prevoz potnikov v cestnem prometu med avtobusnimi postajami in avtobusnimi postajališči na določeni liniji, po vnaprej določenem voznem redu, splošnih prevoznih pogojih in ceniku. Opravlja se lahko kot potniški, hitri ali direktni linijski prevoz.

(2) Država zagotavlja javni linijski prevoz potnikov, razen javnega linijskega prevoza v mestnem prometu, kot javno dobrino z gospodarsko javno službo in na podlagi javnega razpisa podeli koncesije najugodnejšim ponudnikom prevozov.

(3) Če se opravljanje prevozov potnikov na določeni liniji v pogojih gospodarske javne službe uvede na predlog občine in je izvajanje linije pretežno v interesu te občine, jo je občina dolžna sofinancirati.

 

60. člen

(linijski prevozi v mestnem prometu)

(1) Organizacijo in način izvajanja linijskih prevozov v mestnem prometu lahko občina določi kot gospodarsko javno službo.

(2) Javni linijski prevoz se opravlja znotraj naselja, le izjemoma in v manjšem obsegu pa lahko tudi s sosednjimi naselji, če je to potrebno zaradi dnevne migracije ljudi v večje mesto, če ne posega v izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov in če občina za to pridobi dovoljenje direkcije.

(3) Pri urejanju linijskih prevozov v mestnem prometu in določanju gospodarske javne službe občina upošteva zlasti:

·      obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega območja,

·      soodvisnost medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in mestnega linijskega prevoza,

·      povezanost javnega mestnega cestnega prometa z drugimi vrstami prometa,

·      zagotovitev dostopa in prostora za invalidske vozičke na avtobusih mestnega prometa.

(4) Sredstva za opravljanje javnega prevoza potnikov v mestnem prometu se zagotavljajo s prodajo prevoznih storitev in iz proračuna občine.

(5) Izvajalec linijskih prevozov v mestnem prometu lahko na določenih linijah in v določenih obdobjih zaradi manjšega števila potnikov opravi prevoze z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev, lahko tudi v pogodbenem razmerju z avtotaksi prevozniki.

(6) Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za obdobje desetih let.

 

61. člen

(posebni linijski prevoz)

(1) Posebni linijski prevoz je prevoz samo določene vrste potnikov in izključuje druge potnike. S posebnim linijskim prevozom se opravlja prevoz delavcev na delo in domov, prevoz šoloobveznih otrok, dijakov in študentov med domom in izobraževalno ustanovo ter prevoz vojakov in vojakinj ter njihovih družin med domom in vojašnico.

(2) Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja praviloma z avtobusi na podlagi sklenjene pisne pogodbe med naročnikom prevoza in prevoznikom, pogodba pa ne sme biti sklenjena s starši, skrbniki ali dijaki, ki se prevažajo. Seznam potnikov je obvezen sestavni del pogodbe. Med opravljanjem posebnega linijskega prevoza morata biti v vozilu pogodba in seznam potnikov, pri čemer sta lahko pogodba in seznam potnikov shranjena na elektronskem spominskem mediju. Prevoz potnikov, ki niso vpisani v seznam, je v posebnem linijskem prevozu prepovedan.

(3) Prevoznik mora v osmih dneh od sklenitve pogodbe iz prejšnjega odstavka o sklenitvi pogodbe obvestiti direkcijo, ki vodi register posebnih linijskih prevozov, ki je javen.

(4) Izjemoma se kot posebni linijski prevoz lahko opravlja tudi prevoz drugih vrst potnikov, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, v kraje in iz krajev, kjer ni javnega linijskega prevoza potnikov.

(5) Za opravljanje prevozov iz prejšnjega odstavka in za prevoz dijakov v šolo in iz nje mora prevoznik pridobiti dovoljenje organa ministrstva za promet pristojnega za javni potniški promet (v nadaljnjem besedilu: organ JPP). (6) Pri izdaji dovoljenja mora organ JPP upoštevati naslednja merila:

·      časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza;

·      posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza;

·      vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij prevoznika, ki izvaja javni linijski prevoz na tem območju.

(7) Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za obdobje petih let.

 

62. člen

(občasni prevozi potnikov)

Občasni prevoz potnikov v cestnem prometu je prevoz, pri katerem se skupina vnaprej določenih potnikov prevaža pod pogoji, ki so dogovorjeni s pogodbo med prevoznikom in naročnikom prevoza. Občasni prevoz ne sme vsebovati ponavljajočih se elementov linijskega in ne posebnega linijskega prevoza, kot so relacija, čas odhoda in prihoda ter mesto vstopanja in izstopanja potnikov. Prevozi so namenjeni potrebam po enkratnih prevozih in nimajo funkcije prevoza dnevne migracije potnikov.

 

63. člen

(stalni izvenlinijski prevoz – shuttle prevoz)

(1) Prevoze potnikov med hoteli, moteli in nastanitvenimi objekti ter letališči, pristanišči, železniškimi in avtobusnimi postajami lahko izvaja prevoznik, ki ima licenco ali licenco Skupnosti za prevoz oseb. Prevozi se lahko izvajajo le z osebnimi vozili.

(2) Prevoze v skladu s tem členom lahko prevoznik izvaja samo z dovoljenjem občine in po pogojih, ki jih določi občina, na območju katere potniki vstopajo ali izstopajo.

(3) Prevozi se lahko izvajajo z osebnimi vozili, ki morajo imeti na vidnem mestu oznako vrste prevoza in relacije, na kateri se prevoz opravlja.

(4) Občina potrdi cenik za opravljanje teh prevozov na določeni relaciji. Izvajalec teh prevozov mora na vidnem mestu v vozilu imeti cenik. Cenik potrdi župan s sklepom.

 

64. člen

(avtotaksi prevoz)

(1) Avtotaksi prevozi se opravljajo na podlagi dovoljenja, ki ga izda občina ali več občin skupaj. Avtotaksi prevoznik ne sme prevzemati potnikov v občini, v kateri nima veljavnega dovoljenja, lahko pa jih vanjo prepelje.

(2) Občina ne sme omejevati števila izdanih dovoljenj za avtotaksi prevoze, jih vezati na pogoj, da avtotaksi prevoznik ne opravlja teh prevozov v drugi občini ali na pogoj sedeža oziroma stalnega prebivališča v občini ali na katere koli druge diskriminacijske oziroma omejevalne pogoje.

(3) Občina lahko predpiše standarde kakovosti izvajanja storitev avtotaksi prevozov, pri čemer ne sme določati takih standardov glede videza in opreme vozila, ki bi onemogočali, da avtotaksi prevoznik pridobi dovoljenje tudi v drugi občini.

(4) Občina za vožnjo, ki se začne in konča na njenem območju, s sklepom predpiše najvišjo tarifo izvajanja avtotaksi prevozov.

 

65. člen

(pridobitev dovoljenja za stalni izvenlinijski in avtotaksi prevoz)

(1) Dovoljenje izda pristojni organ občine podjetju, ki izpolnjuje naslednja pogoja:

·      ima veljavno licenco za avtotaksi prevoze,

·      ima zaposlene voznike, ki poznajo območje občine.

(2) Občina lahko določi postajališča in skladno z zakonom način njihove uporabe. Standarde kakovosti in uporabo postajališč določi župan s sklepom. Letno nadomestilo za uporabo javnih površin se plačuje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja, in sicer:

·      za prvo vozilo prevoznika v višini 300,00 evrov,

·      za vsako nadaljnje vozilo prevoznika v višini 200,00 evrov.

(3) Dovoljenje je veljavno za obdobje enega koledarskega leta oziroma največ do izteka licence. Že plačano nadomestilo se kot pravica lahko prenese na drugo vozilo pri istem imetniku dovoljenja.

(4) Ob izdaji dovoljenja se posameznemu prevozniku izda potrdilo za posamezno vozilo, s katerim se izkazuje veljavnost dovoljenja. Prevoznik mora imeti ves čas opravljanja prevozov potrdilo na vidnem mestu v vozilu, za katerega je bilo potrdilo izdano.

(5) Ob izdaji dovoljenja se posameznemu prevozniku izda tudi potrdilo za posameznega voznika, ki lahko opravlja dejavnost prevozov, ki se poimensko nanaša na voznika. V času opravljanja dejavnosti mora imeti voznik ves čas pri sebi predmetno potrdilo, ki ga mora na zahtevo občinskega inšpektorja ali občinskega redarja izročiti v pogled.

(6) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne izroči v pogled občinskemu inšpektorju ali občinskemu redarju potrdila o dovoljenem opravljanju dejavnosti prevozov, oziroma vozi taksi brez potrdila. Če se potrdilo glasi na drugo osebo, občinski inšpektor ali občinski redar odvzame neupravičeno uporabljeno potrdilo za opravljanje prevozov in ga pošlje Občini Bled. O odvzemu pooblaščena uradna oseba izda potrdilo.

(7) Z globo 1.600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 160 evrov.

66. člen

(preklic dovoljenja)

(1) Izdano dovoljenje se prekliče, če je prevoznik oziroma njegov voznik motornega vozila v zadnjih dveh letih najmanj trikrat kršil določila tega odloka v delu, ki ureja prevoze.

(2) Zoper odločitev o preklicu je v 15 dneh dovoljena pritožba pri županu. Pritožba ne zadrži izvršitve.

(3) Prevoznik mora v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o preklicu dovoljenja, pristojnemu organu občine vrniti dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov in potrdila za vozila in za voznike.

(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki neupravičeno uporablja preklicano potrdilo za vozilo oziroma voznike iz prvega odstavka tega člena. Občinski redar ali občinski inšpektor odvzame neupravičeno uporabljeno potrdilo za vozilo in voznika in jo pošlje Občini Bled, ki ga je izdala. O odvzemu pooblaščena uradna oseba izda potrdilo.

(5) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 450 evrov.

 

67. člen

(posebni obliki prevozov)

(1) V občini se izvajata dve posebni obliki prevozov, ki ju določi občina:

·      prevoz potnikov z vlečnim vozilom, ki vleče dve ali več priklopnih vozil za prevoz potnikov – cestni turistični vlak,

·      prevoz potnikov s kočijo, ki jo vleče konj.

(2) Posebna oblika prevozov s cestnim turističnim vlakom in kočijami se uredi zato, da se čimbolj razbremeni motorni promet ob jezeru in parkiranje v območjih bližje jezeru in popestri dodatna turistična ponudba.

(3) Vozniki, ki izvajajo posebne oblike prevozov morajo poznati območje občine.

(4) Začetno in končno postajališče za kočije je pri Festivalni dvorani.

(5) Začetno in končno postajališče za cestni turistični vlak je pri Športni dvorani. Trasa vožnje cestno turističnega vlaka poteka od Športne dvorane do hotela Krim, nadaljuje po Ljubljanski cesti in Cesti svobode na Mlino, mimo križišča Ceste svobode in Kidričeve ceste (Pristava), v Veliko Zako (kamp), po Kolodvorski cesti do železniške postaje, po Župančičevi cesti do regatnega centra, naprej po Veslaški promenadi, pod gradom do vile Prešeren (za Grajskim kopališčem), prečka Cesto svobode in mimo Festivalne dvorane ter postajališča za kočije do Športne dvorane.

(6) Postajališča cestnega turističnega vlaka so: Panorama, Mlino, Pristava, Velika Zaka, železniška postaja, regatni center, pri Riklijevi vili. Voznik kočije lahko ustavlja tudi med začetnim in končnim postajališčem v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa.

(7) Vozni red in cenik cestnega turističnega vlaka mora prevoznik predložiti v potrditev Občini Bled do konca meseca februarja za tekoče leto in ga nato objaviti na vseh postajah cestnega turističnega vlaka.

(8) V času večjih prireditev oziroma povečanega števila obiskovalcev ob koncu tedna ali za praznike, se lahko organizira prevoz s cestnim turističnim vlakom tudi iz drugih parkirišč, pri čemer se mora po najkrajši trasi priključiti trasi navedeni v predhodnem odstavku. Prevoz po tem odstavku se lahko organizira le ob predhodnem soglasju Občine Bled.

(9) Pod pogoji, ki veljajo za kočije, se lahko uporabljajo tudi vprežne sani.

 

68. člen

(pridobitev pravice za izvajanje prevozov s cestnim turističnim vlakom)

(1) Pravica za izvajanje posebne oblike prevozov s cestnim turističnim vlakom se podeli na podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za obdobje 10 let. V enem razpisanem obdobju se lahko podeli samo ena takšna pravica.

(2) Minimalna letna koncesijska dajatev za izvajanje pravice iz prejšnjega odstavka skupaj z letnim nadomestilom za uporabo javnih površin znaša 7.500,00 evrov.

(3) Koncesionar mora k pogodbi o izvajanju prevozov predložiti dokazilo o registriranem ustrezno zavarovanem vozilu.

 

69. člen

(pridobitev pravice za izvajanje prevozov s kočijo)

(1) Pravica za izvajanje posebne oblike prevozov s kočijo se podeli na podlagi predhodno sklenjenih pogodb o ustanovitvi pravice rabe dela parkirišča pri Festivalni dvorani kot postajališča za obdobje 20 let. V enem razpisanem obdobju se lahko podeli največ osem takšnih pravic. Pri podelitvi teh pravic se smiselno uporablja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

(2) Minimalen skupen znesek rabnin, določenih s pogodbami iz prejšnjega odstavka, skupaj z letnim nadomestilom za uporabo javnih površin in na podlagi uradne cenitve, znaša ob uveljavitvi tega odloka 2.520,00 evrov.

(3) Rabnina se v enakovrednih zneskih razdeli med imetnike pravice rabe, vendar ne manj kot 315,00 evrov letno za posameznega imetnika rabe.

Prevoznik mora pred podelitvijo pravice občini predložiti potrdilo o ustrezno zavarovani kočiji, ki jo mora v 30 dneh od sklenitve zavarovanja za tekoče leto posredovati občini.

 

70. člen

(obleka voznika cestnega turističnega vlaka in kočije)

(1) Obleka voznika kočije obsega: dolge črne hlače, bela srajca, črn telovnik z vezenimi gorenjskimi nageljni in črn klobuk. Garderobo vozniki kočij dopolnijo z enotnimi jopicami, vetrovkami ali bundami.

(2) Kroj in tip garderobe oblačil se določi na občnih zborih Društva blejskih fijakarjev.

(3) Obleka voznika cestno turističnega vlaka se predpiše v aktu o podelitvi koncesije za prevoze s cestnim turističnim vlakom.

(4) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek voznik kočije in cestnega turističnega vlaka, ki ni oblečen v skladu z določbo prvega ali tretjega odstavka tega člena.

(5) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali tretjega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo 150 evrov.

 

71. člen

(izdaja, namestitev, zamenjava in odvzem evidenčne oznake, kočije in oprema kočije)

(1) Evidenčno oznako kočije izda Občina Bled prevozniku, s katerim je sklenila pogodbo za opravljanje posamezne oblike prevozov potnikov ob podpisu pogodbe.

(2) Oblika evidenčne oznake kočije je določena v 72. členu tega odloka.

(3) Evidenčna oznaka mora biti na kočiji nameščena na zadnjem delu tako, da tvori pravi kot z vodoravno osjo ceste, vertikalno pa tako, da ni upognjena ali kako drugače poškodovana. Pritrjena mora biti na način, da je dobro vidna in čitljiva, da ni zakrita, dodatno prevlečena ali prekrita s kakršnokoli snovjo.

(4) Vsebino, barve, mere ali oblike evidenčne oznake na kočiji ni dovoljeno spreminjati. Evidenčne oznake ni dovoljeno prenesti na drugo osebo.

(5) Evidenčno oznako mora lastnik kočije zamenjati za novo, kadar postane zaradi obrabljenosti neuporabna.

(6) Namesto pogrešane evidenčne oznake ali evidenčne oznake, ki jo je uničila Občina Bled, se ne sme izdati nove evidenčne oznake z enakim delom označb.

(7) Odvzem evidenčnih oznak se izvrši v roku 30 dni:

1.    za kočijo, ki nima veljavnega potrdila o zavarovanju kočije;

2.    za kočijo, ki nima izdane veljavne pogodbe iz 69. člena.

(8) Lastnik kočije mora v 15 dneh občini sporočiti vsako spremembo o lastništvu kočije in stalnem prebivališču.

(9) Kočije morajo biti enotne in ne smejo odstopati od sedanje oblike tradicionalne enovprege blejske kočije. Kočija mora imeti nameščeno posodo, metlo in priročno lopato za odstranjevanje konjskih iztrebkov. Ustrezati mora pogojem iz 96. člena ZPrCP. Kolesa morajo imeti nameščeno gumo. Konj mora biti podkovan in na njem ne sme biti ostankov konjskih iztrebkov in stelje.

(10) Občina lahko izda tudi začasno evidenčno oznako, vendar ne več kot za tri dni in ne več kot tri evidenčne oznake. Izda jih pod istimi pogoji, kot jih določa 69. člen tega odloka. Izda jih v naslednjih primerih:

·      če je najavljen povečan obisk gostov;

·      če se organizira večje prireditve ali protokolarna zadeva.

(11) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek voznik kočije, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega, četrtega, petega, osmega ali devetega odstavka tega člena.

(12) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju, z določbo tretjega, četrtega, petega, osmega ali devetega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo 150 evrov.

 

72. člen

(oblika evidenčne oznake)

Evidenčna oznaka je pravokotne oblike, dimenzij 300 x 80 mm. Vsebuje napis »BLED«, občinski grb in številko. Na levi strani oznake je pas temno modre barve, z napisom »SLO« in znakom EU. Evidenčna oznaka je bele barve, obrobljena s črno obrobo in črnimi napisi.

 

73. člen

(vodenje evidenc izdanih evidenčnih oznak)

(1) Evidenco izdanih evidenčnih oznak vodi občina.

(2) Evidenca izdanih evidenčnih tablic mora vsebovati naslednje podatke:

1.    Številko registrske oznake,

2.    Ime in priimek lastnika kočije, rojstne podatke stalno oziroma začasno bivališče,

3.    Veljavnost registrske oznake,

4.    Datum podaljšanja registrske oznake.

 

74. člen

(čiščenje konjskih odpadkov)

(1) Za čiščenje konjskih iztrebkov je odgovoren voznik kočije. Očistiti jih je dolžan takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje v roku 1 ure od nastanka onesnaženja javne površine.

(2) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik kočije, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega člena.

(3) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

 

75. člen

(dokazilo o poznavanju območja)

(1) Poznavanje območja občine, se izkazuje s potrdilom o udeležbi na seminarju oziroma opravljenem izpitu, ki ga v dogovoru z občino izvaja lokalna turistična organizacija oziroma drug pooblaščen izvajalec.

(2) Seminar oziroma izpit o poznavanju območja občine se izvede skladno s programom, ki ga sprejme župan.

(3) Kdor ima opravljen izpit za lokalnega turističnega vodnika, mu seminarja oziroma izpita o poznavanju območja občine ni potrebno opraviti.

 

VI.       NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

 

76. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem določil, razen 22., 33., 38., 39., 40., 42., 45., 46., 47., 48. in 74. člena tega odloka, opravlja občinski inšpektor.

(2) Nadzor nad izvajanjem določil 22., 33., 38., 39., 40., 42., 45., 46., 47., 48., 65., 66., 70., 71. in 74. člena tega odloka opravlja občinski redar.

 

VII.   Prehodne in končne določbe

 

77. člen

Z dnem uveljavitve prenehajo veljati Odlok o prevozih v cestnem prometu s spremembami (Uradni list Republike Slovenije, št. 100/2011, 50/2012), Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih (Uradni list RS, št. 92/05, 111/07, 104/09, 29/13 in 28/14), Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/99, 43/00), Pravilnik o obliki in izdaji evidenčne oznake in opreme kočije in načinu izdaje dovolilnice za prevoz vozil s spremembami (Uradni list RS, 99/06).

 

78. člen

Posamezne prometne ureditve v občini, ki veljajo na dan uveljavitve tega odloka, ostanejo v veljavi do nadomestitve z novimi.

 

Datum: 17. 03. 2015

Številka: 034-1/2015-14          

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan