New Page 1

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 6. redni seji dne 15. 11. 2007 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2007 – I

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2007 (Uradni list RS, št. 38/07) – v nadaljevanju Odlok, se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 3-mestnih kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

+---------+-------------------------------+--------------------+

|A.       |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |               v EUR|

+-----------------------------------------+--------------------+

|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |  Proračun leta 2007|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|I.       |SKUPAJ PRIHODKI                |        7.960.453,00|

|         |(70+71+72+73+74)               |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |        7.334.043,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|70       |DAVČNI PRIHODKI                |         5974.331,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |700 Davki na dohodek in        |        3.735.762,00|

|         |dobiček                        |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |703 Davki na premoženje        |        1.278.107,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |704 Domači davki na blago in   |          960.462,00|

|         |storitve                       |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |706 Drugi davki                |                   –|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|71       |NEDAVČNI PRIHODKI              |        1.359.712,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |710 Udeležba na dobičku in     |          576.655,00|

|         |dohodki od premoženja          |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |711 Takse in pristojbine       |           16.692,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |712 Globe in druge denarne     |           67.602,00|

|         |kazni                          |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |713 Prihodki od prodaje blaga  |          160.867,00|

|         |in storitev                    |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |714 Drugi nedavčni prihodki    |          537.896,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|72       |KAPITALSKI PRIHODKI            |          171.841,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |720 Prihodki od prodaje        |           21.616,00|

|         |osnovnih sredstev              |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |721 Prihodki od prodaje zalog  |                   –|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |722 Prihodki od prodaje        |             150.225|

|         |zemljišč in neopredmetenih     |                    |

|         |dolg. sr.                      |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|73       |PREJETE DONACIJE               |                   –|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |730 Prejete donacije iz        |                   –|

|         |domačih virov                  |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |731 Prejete donacije iz tujine |                   –|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|74       |TRANSFERNI PRIHODKI            |          454.569,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |740 Transferni prihodki iz     |          454.569,00|

|         |drugih javnofinančnih          |                    |

|         |institucij                     |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|II.      |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |        8.103.735,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|40       |TEKOČI ODHODKI                 |        2.413.776,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |400 Plače in drugi izdatki     |          637.069,00|

|         |zaposlenim                     |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |401 Prispevki delodajalcev za  |           95.213,00|

|         |socialno varnost               |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |402 Izdatki za blago in        |        1.541.109,00|

|         |storitve                       |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |403 Plačila domačih obresti    |           23.250,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |409 Rezerve                    |          171.135,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|41       |TEKOČI TRANSFERI               |        2.549.187,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |410 Subvencije                 |           51.038,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |411 Transferi posameznikom in  |          165.676,00|

|         |gospodinjstvom                 |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |412 Transferi neprofitnim      |          592.389,00|

|         |organizacijam in ustanovam     |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |413 Drugi tekoči domači        |        1.740.084,00|

|         |transferi                      |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |414 Tekoči transferi v tujino  |                   –|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|42       |INVESTICIJSKI ODHODKI          |        2.921.205,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |420 Nakup in gradnja osnovnih  |        2.921.205,00|

|         |sredstev                       |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|43       |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |          219.567,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |430 Investicijski transferi    |          219.567,00|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|III.     |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. –     |            –143.282|

|         |II.)                           |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |                               |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|B.       |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |                    |

|         |IN NALOŽB                      |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|IV.      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |              50.931|

|         |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |                    |

|         |(750+751+752)                  |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|75       |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |              50.931|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |750 Prejeta vračila danih      |              16.984|

|         |posojil                        |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |751 Prodaja kapitalskih        |              33.947|

|         |deležev                        |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |752 Kupnine iz naslova         |                    |

|         |privatizacije                  |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|V.       |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |                   –|

|         |KAPITALSKIH DELEŽEV            |                    |

|         |(440+441+442)                  |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|44       |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |                   –|

|         |KAPITALSKIH DELEŽEV            |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |440 Dana posojila              |                   –|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |441 Povečanje kapitalskih      |                    |

|         |deležev in finančnih naložb    |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |442 Poraba sredstev kupnin iz  |                    |

|         |naslova privatizacije          |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |443 Povečanje namenskega prem. |                    |

|         |v JS in dr.os.JP, ki imajo     |                    |

|         |premoženje v svoji lasti       |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|VI.      |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |              50.931|

|         |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |                    |

|         |(IV. – V.)                     |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |                               |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|C.       |RAČUN FINANCIRANJA             |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|VII.     |ZADOLŽEVANJE (500)             |                   –|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|50       |ZADOLŽEVANJE                   |                   –|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |500 Domače zadolževanje        |                   –|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|VIII.    |ODPLAČILO DOLGA (550)          |              94.792|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|55       |ODPLAČILO DOLGA                |              94.792|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |550 Odplačila domačega dolga   |              94.792|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|IX.      |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) STANJA  |            –187.143|

|         |SREDSTEV NA RAČUNIH            |                    |

|         |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|X.       |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |             –94.792|

+---------+-------------------------------+--------------------+

|XI.      |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-  |            +143.282|

|         |VIII.- IX.) = -III.            |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

|         |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |            +187.143|

|         |31. 12. 2006                   |                    |

+---------+-------------------------------+--------------------+

                                                               «

2. člen

V Odloku se tretji odstavek 15. člena spremeni tako, da se glasi:

»Proračun Občine Bled za leto 2007 se določa v višini 7.960.453,00 €.«

3. člen

V Odloku se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:

»Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2007 je določen v višini 19.701,00 €.«

4. člen

V Odloku se tretji odstavek 18. člena, prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»V sredstva proračunske rezerve v letu 2007 izločamo sredstva v višini 97.434,00 €.«

5. člen

V Odloku se 26. člen spremeni tako, da se glasi:

»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti rebalans proračuna.

Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na nivoju proračunske postavke – štirimestni konto.

Župan lahko prerazporeja proračunska sredstva (prerazporeja pravice porabe) v posebnem delu proračuna, in sicer v finančnem načrtu vsakega posameznega neposrednega uporabnika med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.

Prerazporeditev proračunskih sredstev župan izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega je razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera povečuje, s čimer ostane proračun uravnotežen.

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena ZJF.

Župan s poročilom o polletnem izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.«

6. člen

V Odloku se črtata 27. člen in 28. člen.

7. člen

Vsi ostali členi v Odloku ostajajo nespremenjeni v veljavi in se uporabljajo od 1. 1. 2007 dalje.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.

 

Št. 410/86-2007

Bled, dne 15. novembra 2007

Župan Občine Bled

Janez Fajfar l.r.