Na podlagi 15. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na 33. redni seji dne 22. 12. 1997 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi krajevne turistične takse na območju Občine Radenci
 
 
1. člen
 
V prvem odstavku 3. člena odloka o določitvi krajevne turistične takse na območju Občine Radenci (Uradni list RS, št. 69/95) se število “6,4” nadomesti s številom “8”.
 
 
Za peto alineo se dodata šesta in sedma alinea, ki se glasita:
 
 
“– sofinanciranje Pomurske turistične zveze v višini 0,5 točke in
 
 
– za urejanje vinskih cest in turističnih poti.”
 
2. člen
 
V prvem odstavku 4. člena istega odloka se število “4,6” nadomesti s številom “3”.
 
 
Druga alinea se črta.
 
3. člen
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 028-33/95
Radenci, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.