New Page 2

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Številka: 900-30/2011-1-(41/04)

Datum: 12.10.2011

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 9. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 26.10.2011 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.9.2011 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve

4. Premoženjske zadeve

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 – prva obravnava (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

Mohor Bogataj

Župan

Priloge:

- Gradivo

 
 

MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj T: 04 237 31 01

 

F: 04 237 31 06

 

E: obcina.kranj@kranj.si

 

www.kranj.si

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Številka: 900-30/2011-2-(41/04)

Datum: 19.10.2011

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 9. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 9. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 26.10.2011 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.9.2011 ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo) (gradivo - zapisnik 1. izredne seje)

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve

4. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 – prva obravnava (gradivo 1, 2)

6. Vodenje programa GORKI – 2. faza (gradivo)

7. Poravnava, z dne 25.11.2010, sklenjena med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o. – obravnava zadeve v skladu s 53. členom poslovnika, točka dnevnega reda 1. izredne seje Sveta MOK v letu 2011 (gradivo za to točko je bilo posredovano za sklic 1. izredne seje)

 
 

Mohor Bogataj

ŽUPAN

PRILOGE:

? Gradivo

 
Odgovori:
N. Robežnik- pločnik Šuceva
A. Bratušek - sejnine članom skupščine komunale
Nataši Robežnik- križišče Koroška in Maistrov trg
Nataši Robežnik- zaposlitev B. Veselka v PG
Saši Kristan- Soriška ulica Drulovka
B. Fekonji - parkirišče pri fakulteti
PP
UGGJS