New Page 1

Na podlagi 104. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, štev. 6/99 in 4/01), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. List RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDTB, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10 in 11/11-UPB4) je župan Občine Pesnica, dne 7. decembra 2011 sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju javne porabe Občine Pesnica

za leto 2012

1. člen

Z Odlokom o proračunu Občine Pesnica za leto 2011 (MUV, štev. 14/2011) so bila zagotovljena sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja Občina Pesnica.

2. člen

Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Pesnica za leto 2012 se financirajo javne naloge na podlagi proračuna Občine Pesnica za leto 2011.

3. člen

Sredstva v obdobju začasnega financiranja občine se smejo uporabiti v skladu z 32. členom Zakona o javnih financah (Ur. List RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDTB, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10 in 11/11-UPB4).

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.

Številka: 40302-6/2011-1

Datum: 7. december 2011

Župan

Venčeslav Senekovič, dipl. inž., s. r.