New Page 3

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002), na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Vitanje (Uradni list RS, št.36/2000) in po 25. členu Statuta občine Vitanje - UPB (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/12) je Občinski svet  Občine Vitanje na svoji 21. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel naslednji

SKLEP

O DOLOČITVI IZHODIŠČNE VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA  ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2014

1.člen

Izhodiščna  vrednost  točke  za izračun  nadomestila  za  uporabo stavbnega zemljišča v občini Vitanje v letu 2014 znaša 0,00122 EUR.

2.člen

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v uradnem glasilu.

 

Številka: 9000-008/2013-006

Vitanje, dne 12. 12. 2013

 

 

Občina Vitanje

 

Slavko Vetrih, župan