Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 7. in 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št.16) je Občinski svet občine Kungota na 18. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 
 
1. člen
 
Spremeni se odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kungota na izredni seji dne 22. maja 1997 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/97 dne 30. 6. 1997.
 
2. člen
 
V 7. členu odloka se izbriše pod drugim odstavkom prva alinea, ki glasi območje mednarodnega mejnega prehoda Jurij ob Pesnici.
 
3. člen
 
V 10. členu odloka se izbriše pod drugim odstavkom prva alinea, ki glasi 1. brezcarinska prodajalna 10.000 točk. Vsem ostalim alineam se zmanjša zaporedna številka za eno številko končavši z 10. alineo prej 11. alineo.
 
4. člen
 
Vsa ostala določila iz odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/97) ostanejo nespremenjena. Odlok stopi v veljavo z dnem preoblikovanja brezcarinske trgovine v mejne prodajalne.
 
 
 
 
 
Kungota, dne 20. aprila 2001.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.