New Page 2

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 2/2013), 33. člena Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, nagrajevanju študentov in študijskih pomočeh v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 5/2007, 2/2008, 7/2011 in 8/2011) in Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2015) objavlja Občina Ljutomer

 

JAVNI RAZPIS

 ZA NAGRADE ŠTUDENTOM OB ZAKLJUČKU ŠTUDIJA

 

1.

Občina Ljutomer razpisuje nagrade študentom ob zaključku dodiplomskega in podiplomskega študija.

Do nagrade so upravičeni vlagatelji, ki so študij zaključili v študijskem letu 2014/2015, to je od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015.

 

2.

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

·              Je državljan Republike Slovenije,

·              Imeti mora stalno prebivališče v občini Ljutomer,

·              V času študija je bil redni ali izredni študent in ni bil zaposlen.

 

3.

Višina nagrade za dokončanje študija znaša:

-               nagrada za diplomo na višješolskem študiju                                                                             75 €,

-               nagrada za diplomo (1. bolonjska stopnja)                                                                              100 €.

-               nagrada za magisterij (2. bolonjska stopnja)                                                                           200 €,

-               nagrada za specializacijo po univerzitetnih programih in znanstveni magisterij             300 €,

-               nagrada za doktorat                                                                                                     500 €.

 

4.

Vlogo je potrebno podati na predpisanem obrazcu, ki se dvigne v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer. Obrazec je objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer.

 

Potrebna dokazila:

·              Fotokopija diplome, dokazilo o dokončanju magisterija ali doktorata.

5.

Prijavitelji lahko vlogo:

·              oddajo v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, 9240 Ljutomer, do petka, 13. novembra 2015.

·              ali jo pošljejo na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Zadnji dan za oddajo prijave na pošto (priporočeno) je petek, 13. november 2015.

 

Za dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa smo na voljo na tel. 02/584 90 54 (Karmen Lah) ali 02/584 90 56 (Angelca Lukman).

 

Številka: 603-31/2015-411

Datum:   20. 10. 2015

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.