Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur.l. RS, št, 5/80, 42/86 in 5/90), 15. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Ur.l.RS, št. 11/80) in 24. člena Statuta občine Rače - Fram, je občinski svet na svoji seji, dne 12. aprila 1996, sprejel
 
S K L E P
 
 
o preimenovanju Hadžijeve ulice
 
 
1.
 
Hadžijeva ulica v Račah se preimenuje v Drevesniško ulico.
 
2.
 
Pri pristojnem upravnem organu se prične postopek za preimenovanje ulice.
 
 
Številka: 061-OS/96
 
 
Datum, 6. maja 1996
 
 
Predsednik občinskega sveta
 
 
Anton Španinger, s.r.