New Page 2

Občina Prevalje na podlagi 6. in 7. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/09 in 11/2012) in sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014) objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, KI SE BODO V LETU 2014 SOFINANCIRALI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

 

I. Javni razpis:

Sofinancirajo se programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva.

 

II.        Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

 

III.      Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je izbor programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki jih bo Občina Prevalje v letu 2014 sofinancirala  iz občinskega proračuna.

 

IV.       Na javni razpis se lahko prijavijo:

·      društva s področja zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,

·      prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva  in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov.

 

V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

Izvajalci programov, katerih programi se bodo v letu 2014 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

·      da imajo sedež v Občini Prevalje oziroma sedež na območju občin Koroške regije, če je program dela izvajalca zastavljen tako, da se izvaja na območju Občine Prevalje in aktivno vključuje vsaj 1/10 članov, ki so občani Občine Prevalje; da je izpolnjen pogoj glede sedeža izvajalca se šteje tudi v primeru, ko ima izvajalec v Občini Prevalje oziroma na območju katerekoli občine Koroške regije sedež podružnice. Da izvajalec izpolnjuje pogoj glede števila članov iz Občine Prevalje, mora obvezno predložiti ustrezna dokazila glede članov iz Občine Prevalje. Če dokazil ne predloži, se šteje, da tega pogoja ne izpolnjuje.

·      da se program, s katerim kandidirajo na javnem razpisu na območju Občine Prevalje izvaja  že najmanj eno leto;

·      da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;

·      da imajo urejeno evidenco članstva za programe, s katerimi kandidirajo na javnem razpisu.

 

VI.       Merila za izbor programov:

Programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva, s katerimi bodo posamezni izvajalci kandidirali na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o  postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/09 in 11/2012).

Iz proračuna občine se v posameznem koledarskem letu lahko sofinancira en program izvajalca.

 

VII.     Rok izvedbe programov:

Programi, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se izvedejo v letu 2014. Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov morajo biti porabljena v letu 2014.

 

VIII.    Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov:

Sredstva za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2014, na postavki 43201450 Financiranje društev na področju socialnega varstva v višini 13.861 €, od tega sredstva v višini 60% (8.317 €) za sofinanciranje programov na podlagi splošnih meril in sredstva v višini 40%  (5.544 €) za sofinanciranje programov, katerih izvedba je v posebnem interesu občine.

 

IX. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:

Vloga za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. 

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, med 8.00 in 12.00 uro. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si .

 

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci programov dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. št. 02 82 46 121, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure.

 

XI.       Rok in način prijave:

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti najpozneje do 30.5.2014 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva za  leto 2014«. Predlagatelji lahko vloge oddajo tudi osebno na sedežu občine.

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je  prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 12.00 ure.

Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala.

 

XII. Datum odpiranja vlog:

Odpiranje vlog bo komisija opravila 2.6.2014 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Prevalje.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov s področja socialnega varstva bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2014.

 

Številka: 1292-0001/2014-11

Datum: 9. 5.2014

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan