New Page 1

Na podlagi prvega odstavka 247. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Ur.l. RS, št. 61/17) ter 17. člena Statuta Občine Vitanje  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2017) je Občinski svet občine Vitanje  na 3. redni seji dne 25. 1. 2019 sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

1. člen

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra parc.št. 1082/21 k.o. 1092 – Paka I., površine 810 m2. Za navedeno parcelo z ID znakom 1092 1082/21 se vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, matična številka 5883768000.

 

2. člen

Pristojno sodišče na predlog Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka :  9000-002/2019-014

Datum   : 25. 1. 2019

 

 

Občina Vitanje

 

Slavko Vetrih, župan