New Page 1

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09 in 48/12), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07, 17/08, 21/08, 108/09, 109/09, 45/10, 9/11, 10/11, 26/11, 29/11 in 43/11), 3. in 6. člena Odloka o javnih gospodarskih službah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96) in 11. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 12. redni seji dne 31. 7. 2012 sprejel

 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče

 

1. člen

 

V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 73/10 in 6/12) se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»Občina Turnišče imenuje za izvajalca javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo na celotnem oskrbovalnem območju občine javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava, ki prevzame izvajanje gospodarske javne službe po vključitvi občine v skupini sistem oskrbe s pitno vodo v skladu s projektom Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A in upravljavskim načrtom.«

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 97/2012-12/R

Turnišče, dne 31. julija 2012

 

Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.