Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00) in Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97 _ odločba US, 67/97 _ odločba US, 56/98, 61/99 _ odločba US in 89/99 _odločba US) ter 15. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju MUV, št. 11/99, 5/01), je Občinski svet občine Lovrenc na Pohorju na 27. redni seji, dne 5. julija 2001, sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2001
 
 
1. člen
 
V Odloku o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2001 (MUV, št. 21/2000) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
 
 
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
 
 
Proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
 
 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v 000 SIT
 
 
I. Skupaj prihodki
377.724
 
 
II. Skupaj odhodki
387.108
 
 
III. Proračunski presežek oziroma primanjkljaj (I.-II.)
- 9.384
 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
 
 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
 
 
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
 
 
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev (IV.-V.)
0
 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
 
 
VIII. Zadolževanje
0
 
 
IX. Odplačila dolga
653
 
 
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
653
 
 
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (III.+VI.-X.)
- 10.037
 
 
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Lovrenc na Pohorju je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in je sestavni del odloka.
 
2. člen
 
V Odloku o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2001 se doda nov 7.a člen, ki glasi:
 
 
Župan samostojno odloča o sklenitvi pogodb za prodajo premičnega in nepremičnega premoženja v skladu z načrtovanimi kapitalskimi prihodki tekočega leta, največ do višine 1.000.000,00 SIT, po posameznem pravnem poslu in o tem obvešča občinski svet na rednih sejah.
 
3. člen
 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati z dnem objave.
 
 
 
 
 
Župan
Občine Lovrenc na Pohorju
Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
Številka: 403-02-001/01
Datum: 5. julij 2001