New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/11 – Odl. US, 57/12), 16. in 101. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 25. redni seji dne 30. 1. 2014 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Na nepremičnini parc. št. 1448/10, k.o. 1553 – Bojanci, se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254.

II.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem sprejema sklepa na OS Občine Črnomelj.

 

Št. 478-435/2010

Črnomelj, dne 30. januarja 2014

 

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.