New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka:  900-0113/2007-1 (41/04)

 

Datum:    14.11.2007

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

sklicujem 11. sejo Sveta Mestne občine Kranj,

 

ki bo v SREDO, dne 28.11.2007 ob 16.00 uri

 

v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

 

 

z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM  REDOM :

1.

Potrditev zapisnika 3. izredne seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 10.10.2007 in 10. redne seje sveta z dne 17.10.2007 ter Poročila o izvršitvi sklepov 3. izredne in 10. redne seje (gradivo A, B )

2.

 Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.

Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu o izgradnji sodobnega regijskega centra za ravnanje z odpadki (gradivo)

4.

Poročilo – mnenje in priporočila Nadzornega odbora na podlagi opravljene revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitve pogodbene vrednosti pri gradnji prizidka Zdravstvenega doma Kranj (gradivo A, B )

5.

Kadrovske zadeve (gradivo)

 

Ravnatelj OŠ Orehek

 

Svet Zavoda za šport Kranj

6.

Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P R, S, Š )

7.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Kranj – prva obravnava (gradivo)

8.

Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom komisij občinskega sveta, članom drugih občinskih organov ter članom svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Kranj, in o povračilih stroškov 

(gradivo)             

9.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj (gradivo)

10.

Pravilnik o izvedbi javnih razpisov na področju kulture in mladinskih dejavnosti v Mestni občini Kranj (gradivo A, )

11.

Soglasje h Pravilom Zavoda za šport Kranj

12.

Analiza stanja objektov osnovnih šol in vrtcev v Mestni občini Kranj – DIIP-i osnovnih šol in vrtcev v Mestni občini Kranj

13.

Analiza oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj (gradivo)

14.

Uvedba investicijske cene na področju vodooskrbe in področju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Kranj (gradivo A, B, C)

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119. Spremni dopis - končni dnevni red.

 

                                                                          Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                         Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

Gradivo