New Page 2

Nova vas, 24. 11. 2020

Številka: 900-0010/2020

 

V skladu z določili 19. in 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Bloke

sklicujem

 

10. redno sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 17. 12. 2020 ob 18.00 uri

v sejni sobi Občine Bloke

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta (zapisnik),

2. Pregled realizacije sklepov,

3. Kadrovske zadeve - imenovanje kandidata za sodnika porotnika (gradivo); sprejeti sklep (gradivo)

4. Osnutek proračuna občine Bloke za leto 2021 (gradivo),

5. Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Bloke — skrajšani postopek (gradivo),

6. Sprejem sklepa o potrditvi cen socialno varstvenih storitev (gradivo),

7. Sprejem sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (gradivo),

8. Mnenje občinskega sveta ustanovitvi pokrajin (gradivo),

9. Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.

 

Lep pozdrav!

 

 

Občina Bloke

 

Jože Doles, župan