Na podlagi sedme alinee Zakona o lokalni samoupravi, 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Rače-Fram (MUV 11/95) in 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV 12/99 in 18/00) je občinski svet občine Rače-Fram na svoji 4. redni seji dne, 24. marca 2003, sprejel
 
SKLEP
 
 
o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače - Fram
 
 
(čistopis)
 
 
1.
 
Za zagotovitev hitrejše širitve kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače-Fram, plačujejo vsi bodoči uporabniki prispevek in sicer:
 
 
A) kjer se izgradnja omrežja načrtuje ali je že v teku
 
 
• za eno ali dvostanovanjske hiše v višini 767 EUR0 v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan podpisa pogodbe;
 
 
• za poslovne in večstanovanjske objekte s tremi in več stanovanjskimi ali poslovnimi enotami, se za vsako stanovanjsko ali poslovno enoto višina prispevka pomnoži s količnikom 0,6.
 
 
Krajan ima možnost višino prispevka poravnati v enem ali največ 15. zaporednih mesečnih obrokih.
 
 
B) kjer je akcija izgradnje omrežja že končana:
 
 
• se uporabniki za eno ali dvostanovanjsko hišo, ki bi v času izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije morali sodelovati pri sofinanciranju investicije in iz kakršnihkoli razlogov nočejo ali ne morejo, lahko priključijo na javno kanalizacijo po zaključku investicije samo pod pogojem, da v celoti v enkratnem znesku poravnajo prispevek iz drugega A odstavka, povečan za 15%, kar znaša 882 EURO v protivrednosti, plačljivo v enkratnem znesku,
 
 
• se za poslovne in večstanovanjske objekte s tremi in več stanovanjskimi ali poslovnimi enotami, za vsako stanovanjsko enoto višina prispevka pomnoži s količnikom 0,6.
 
 
• se v primeru plačila na 4 obroke, višina plačila poveča še za 5%.
 
2.
 
Pod uporabnike, ki bi morali sodelovati pri sofinanciranju investicije, se štejejo vsi tisti, ki imajo na področju, kjer se izvaja investicija, legalno zgrajene objekte, oziroma lastniki objektov, ki bi jih bilo možno priključiti na javno kanalizacijo. To velja tudi za vse pravne naslednike.
 
3.
 
O opravičenosti razlogov za nesodelovanje pri sofinanciranju novih investicij odloča občinski svet za vsak primer posebej.
 
4.
 
Ko uporabnik poravna zadnji obrok, mu pristojni organ občinskega urada izda ustrezno potrdilo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, na podlagi katerega mu javno podjetje, režijski obrat oziroma ustrezno usposobljen izvajalec upravljalca izvede priključek. Stroške izvedbe priključka na občinsko kanalizacijsko omrežje krije uporabnik.
 
5.
 
Zbrana sredstva prispevkov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki se bodo zbirala na posebnem kontu proračuna občine Rače-Fram, so strogo namenska in se lahko uporabljajo samo za:
 
 
• rekonstrukcije in posodobitve obstoječega kanalizacijskega omrežja.
 
 
• izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij,
 
 
• izgradnjo čistilnih naprav.
 
6.
 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep KS Rače za določanje višine priključnin na kanalizacijsko omrežje in Sklep o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače-Fram (MUV28/99), Spremembe in dopolnitve sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače-Fram, objavljene v MUV, št. 15/01 in 6/02.
 
7.
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/4-03-35
Datum: 25. marec 2003