New Page 2

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami), Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/20 in 7/23) in Statuta Občine Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/07 UPB1) je občinski svet Občine Bloke na 5. redni seji, 20. 6. 2023,  sprejel

 

SKLEP

O CENI STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA – OSKRBA S PITNO VODO

 

1. člen

S tem sklepom se določi elemente cene oskrbe s pitno vodo kot jih določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in so v pristojnosti občine. 

 

2. člen

Občiski svet občine Bloke potrdi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (cene so brez DDV-ja).

·   Cena vodarine znaša 0,76 €/m3.

·   Omrežnina za storitev oskrbe s pitno vodo predstavlja strošek javne infrastrukture, ki se obračunava v €/mesec glede na vodomer skladno z naslednjo preglednico in znaša:

 

vodomer

faktor

omrežnina v € na mesec

DN≤ 20                             

1

5,61

20<DN<40

3

16,84

40≤DN<50

10

56,12

50≤DN<65

15

84,18

65≤DN<80

30

168,36

80≤DN<100

50

280,61

100≤DN<150

100

561,21

150≤DN

200

1.122,42

 

3. člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o oblikovanju cene odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, sprejetim na 12. redni seji, 23. 3. 2021.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati takoj, objavi  se v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 6. 2023 dalje.

 

 

Številka: 355-0035/2023

Datum: 20. 6. 2023

 

 

Občina Bloke

 

Jože Doles, župan