New Page 2

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/97, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 72/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06, 34/07, 15/10) je Občinski svet Občine Prevalje na 20. redni seji, dne 27.06.2013 sprejel:

ODLOK

O RAZVELJAVITVI ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBRTNE CONE LAHOVNIKOVO

1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje obrtne cone Lahovnikovo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2012).

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 4291-0022/2012-19

Občina Prevalje

Prevalje, dne: 27.06.2013

dr. Matija Tasič, župan