New Page 1

Občina Ljutomer na podlagi 7. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur. l. RS št., 62/99, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2003) in Pravilnika o vrednotenju programov mladinskih društev v občini Ljutomer (Ur. l. RS št. 26/00 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 8/2004), objavlja

 

Javni razpis

za sofinanciranje  letnih programov mladinskih društev v občini Ljutomer za leto 2007

 

 

1.    Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju letnih programov mladinskih društev v občini Ljutomer za leto 2007.

 

2.    Na ta razpis se lahko prijavijo mladinska društva, ki imajo sedež v občini Ljutomer, imajo urejeno evidenco o članstvu, in imajo zagotovljene prostorske, kadrovske ter organizacijske pogoje za realizacijo programov.

 

3.    Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije se dvignejo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, pisarna št. 218 ali na spletni strani Občine Ljutomer www.ljutomer.si.

 

4.    Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov mladinskih društev je 1.600.000 SIT.

 

5.    Merila za dodelitev sredstev so opredeljena v Pravilniku o vrednotenju programov mladinskih društev v občini Ljutomer (Ur. l. RS št. 26/00 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 8/2004).

 

6.    Rok za predložitev vlog in vseh zahtevanih dokumentov je 30 dni po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. Vloga se pošlje na naslov OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, Ljutomer. Na zaprti kuverti, opremljeni z nazivom in žigom društva, mora biti oznaka »JAVNI RAZPIS ZA LETNE PROGRAME MLADINSKIH DRUŠTEV«.

 

7.    O višini sredstev bodo vlagatelji obveščeni v roku 8 dni po odločitvi komisije.

 

Občina Ljutomer