New Page 2

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 71/93) ter 28. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99 in 65/00) izdaja župan Občine Veržej

S K L E P

o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Veržej

1. člen

Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 7/87, 27/87 in Uradni list RS, št. 24/92 in 28/99) za območje Občine Veržej.

2. člen

Osnutek odloka bo razgrnjen v sejni sobi Občine Veržej, in sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, o kateri bodo občani obveščeni na krajevno običajen način.

3. člen

Občani in zainteresirani lahko podajo v času javne razprave pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek pri upravi Občine Veržej, Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Veržej, dne 30. novembra 2000.

Župan

    Občine Veržej

    Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.