New Page 2

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/06 in 14/06) je Občinski svet Občine Nazarje na 9. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel

SPREMEMBO PRAVILNIKA

o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Nazarje za programsko obdobje 2007-2013

1. člen

Spremeni se šesti odstavek 13. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Nazarje za programsko obdobje 2007-2013 in se glasi:

- bruto intenzivnost pomoči:

- do 100 % dejanskih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,

- če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 60 % na ostalih območjih ali 50 % na območjih OMD. Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55 % na ostalih območjih ali 45 % na območjih OMD,

- če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60 % na ostalih območjih ali 50 % na območjih OMD. Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55 % na ostalih območjih ali 45 % na območjih OMD,

Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.

- najmanjši/največji znesek pomoči:

- najmanjši znesek pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.

2. člen

Ta sprememba pravilnika začne veljati 14. delovni dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin in se uporablja za programsko obdobje 2007-2013.

 

Številka: 032-0001/2007

Datum: 18. oktober 2007

ŽUPAN OBČINE NAZARJE

Ivan PURNAT, l.r.