New Page 2

 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 08/2004) župan občine Komenda objavlja

 

 

 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2008

 

 

 

 

 

1.       Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi humanitarnih društev, združenj in organizacij.

 

 

 

 

 

2.       Na javnem razpisu lahko sodelujejo: izvajalci humanitarnih programov.

 

 

 

 

 

3.       Obseg razpoložljivih sredstev: Občina Komenda je za sofinanciranje humanitarnih programov v letu 2008 namenila 9.260 EUR.

 

 

 

 

 

4.       Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni strani občine Komenda www.komenda.si ali v tajništvu občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.

 

 

 

 

 

5.       Rok za oddajo prijave na javni razpis je petek, 25. april 2007.

 

 

 

 

 

6.       Z izbranimi izvajalci humanitarni programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov.

 

 

 

 

 

7.       Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom »JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2008 – NE ODPIRAJ«.

 

 

 

 

 

8.       Dodatne informacije dobite pri Mateji Drolc na tel.št. 01/7247 – 406.

 

 

 

 

 

Številka:  430-0010/2008

 

 

Datum:   14.3.2008

 

 

 

 

 

 Tomaž Drolec

 

 

      ŽUPAN

 

 

 

 

 

 Priloge: (obrazci)