New Page 1

Na podlagi 10. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na 12. seji dne 15. 4. 2004 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2003

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2003.

2. člen

V letu 2003 so bili doseženi naslednji prihodki in odhodki:

---------------------------------------------------------------------------------

               Bilanca prihodkov    Račun finančnih terjatev   Račun financiranja

               in odhodkov          in naložb

---------------------------------------------------------------------------------

Prihodki        2.691,707.240       –                          –

Prenos sred.      269,030.753       –                          –

Odhodki         2.732,792.080       –                          1,017.462

Primanjkljaj                –       –                          1,017.462

Presežek          227,945.913       –                          –

---------------------------------------------------------------------------------

3. člen

Presežek sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v višini 226,928.451 SIT se prenese v proračun leta 2004 in se porabi za pokrivanje tekočih odhodkov leta 2004. V presežku so zajeta naslednja namenska sredstva: kmetijska sredstva v višini 4,660.005,11 SIT.

4. člen

Splošni del proračuna je sestavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-1/2004

Ajdovščina, dne 15. aprila 2004.

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.