New Page 1

Občinski svet Občine Radenci je na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11, 67/15) na 20. redni seji dne 18.2.2020 sprejel

 

OBVEZNO RAZLAGO

PETEGA ODSTAVKA TOČKE B, 56. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU (OPN) OBČINE RADENCI (URADNO GLASILO SLOVENSKIH OBČIN, ŠT. 33/2016, 55/2017)

 

1.

Sprejme se obvezna razlaga petega odstavka točke b, 56. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Radenci, ki se glasi:

Peti odstavek, točke b, 56. člena:

»(5) Objekti morajo imeti enotno obcestno gradbeno mejo. Objekt mora imeti vsaj eno stranico vzporedno s prometnico. Odmik stanovanjskega objekta ob Kapelski cesti mora biti vsaj 5 m od prometnice in ob Gubčevi 5 m od prometnice, v primeru centralnih dejavnosti v objektu je odmik lahko večji. Na posameznih območjih EUP RA 15/1 je pri novogradnjah stavb potrebno upoštevati omejitve, ki so podane z gradbeno mejo, ki je razvidna iz grafičnih prikazov izvedbenega dela, v EUP RA 19 pa z dodatno pojasnitvijo strokovne rešitve glede parcelacije, gradbenih mej in linij, ki so v prilogi tega akta. Gradbene meje iz prejšnjega stavka v EUP RA 19 veljajo pri gradnji manj zahtevnih stavb. Pri EUP RA 15/1 se upošteva priložena strokovna rešitev ureditve vzporedne prometne povezave med Finžgarjevo in Kajuhovo ulico v naselju Radenci. Pritličje stavbe sme biti največ pol etaže nad terenom. (6) Razmiki med objekti morajo biti tolikšni, da zagotavljajo osnovno funkcionalno zemljišče okoli objekta in da ne delujejo škodljivo na sosednje objekte, skladno s sanitarno – tehničnimi, požarno – varstvenimi in obrambnimi predpisi.«

 

2.

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu – OPN Občine Radenci.

 

3.

Obvezna razlaga se objavi v Uradno glasilo slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 350-0005/2020-11

Datum: 18.2.2021

 

 

Občina Radenci

 

Roman Leljak, župan