New Page 2

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 12. redni seji dne 7. 2. 2012 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o razglasitvi enote EŠD 29579, Jevšček – Domačija pri Cendolu za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen

V Odloku o razglasitvi enote EŠD 29579, Jevšček – Domačija pri Cendolu za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 94/11) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»(1) Spomenik zajema območje s parcelnimi številkami: 1361 (cela), 1362 (del: zahodni del parcele severno ob parceli 1361, k.o. Livek), 1370 (del: zahodni del parcele vzhodno ob parceli št. 1361, k.o. Livek), 1371 (del: hlev, zahodno in južno od parcele 3259 in vzhodno pri hiši Jevšček št. 13), 3259 (del/pot med parcelo 1361 in 1371, k.o. Livek) vse k.o. Livek.

(2) Vplivno območje spomenika zajema območje s parcelnimi številkami 3259 (del/pot vzhodno, zahodno in južno od hiše št. 14 in hleva), 1353 (del: južni del parcele zahodno ob parceli št. 1364, k.o. Livek), 1371 (del/parcela zahodno in vzhodno od hleva ter med hišo št. 13 in hlevom – dvorišče, 1364 (del: južni del parcele vzhodno ob parceli št. 1353, k.o. Livek) vse k.o. Livek.«

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 622-4/11

Kobarid, dne 7. februarja 2012

Županja

Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.