New Page 1

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj, na 20. seji, dne 16. 11. 2020, sprejel

 

Spremembe in dopolnitve

Statuta Mestne občine Ptuj

 

1. člen

(1) V Statutu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) dosedanji četrti stavek tretjega odstavka 2. člena postane nov šesti odstavek in se ustrezno oštevilči.

(2) Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

 

2. člen

4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»4. člen

Prebivalstvo, ki ima na območju občine stalno prebivališče, uresničuje lokalno samoupravo v mestni občini neposredno in prek organov mestne občine.«. 

 

3. člen

V tretjem odstavku 8. člena se beseda »zakon« nadomesti z besedo »statut«.

 

4. člen

(1) V prvem odstavku 9. člena se na koncu drugega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ob hkratnem zagotavljanju varstva osebnih podatkov.«.

(2) Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva, ki so zaupne narave ali imajo naravo tajnega podatka v skladu z zakonom.«.

5. člen

(1) V drugi točki drugega odstavka 12. člena se v tretji alineji črta besedna zveza »in izdaji vrednostnih papirjev«.

(2) V peti točki drugega odstavka 12. člena se črta četrta alineja.

(3) Dosedanja peta alineja pete točke drugega odstavka 12. člena postane četrta alineja.    

 

6. člen

V 20. členu se na začetku besedila črta beseda »Okvirna«.

 

7. člen

V prvem odstavku 28. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:

»Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in namestnika predsednika nadzornega odbora.«.

 

8. člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:

»29. člen

(1) Nadzorni odbor sprejme letni program dela, ki vsebuje nadzore o ugotavljanju zakonitosti in pravilnosti poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna in njihovih pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in nadzore o ocenjevanju učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih javnih sredstev. Med letom lahko nadzorni odbor program dela spremeni ali dopolni. S programom seznani nadzorni odbor mestni svet in župana.

(2) Poleg zadev iz letnega programa dela lahko nadzorni odbor obravnava zadeve, ki jih s sklepom predlagata mestni svet ali župan.«.

 

9. člen

Četrti stavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.«.

 

10. člen

Tretji odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.«.

 

11. člen

Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:

»53.a člen

Mestna občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora mestna občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.«.

 

12. člen

54. člen se spremeni tako, da se glasi:

»54. člen

(1) O izločitvi javnih uslužbencev občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, za odločanje v upravnih zadevah ali za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe, odloča direktor občine.

(2) O izločitvi direktorja občine odloča župan.

(3) O izločitvi župana odloča občinski svet.

(4) V sklepu o izločitvi je treba določiti uradno osebo, ki bo namesto izločene osebe opravljala posamezna dejanja ali vodila celoten postopek oziroma odločila o zadevi.«.

 

13. člen

Ta statut prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

 

Številka: 007-15/2007-9

Datum: 16. 11. 2020

 

Nuška Gajšek

županja