New Page 1

Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), 40. člen Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Nazarje (Uradno glasilo SO, št. 9/14) in 17. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo SO, št. 59/2017) na svoji 18. redni seji dne 08. 07. 2021, daje naslednje

 

SOGLASJE

K CENI STORITVE IN OMREŽNINE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA ZA ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI NAZARJE

 

1.   člen

Občinski svet Občine Nazarje daje izvajalcu javne službe varstva okolja za čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Nazarje soglasje, da ostaneta ceni storitve in omrežnine  za čiščenje komunalne odpadne vode nespremenjeni in sicer:

·   cena storitve obveznih gospodarskih javnih služb čiščenja komunalne odpadne vode ostaja 0,7014 EUR/mesec in

·   cena omrežnine za DN ≤ 20 ostaja 4,4589 EUR/mesec.

Davek na dodano vrednost po stopnji 9,5% ni zajet v ceni.

 

2.   člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0004/2018-19

Datum:  08. 07. 2021

 

 

Občina Nazarje

 

Matej Pečovnik, župan