New Page 2

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/2006-9, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 14. redni seji dne 9. 6. 2016 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 10/10) v nadaljevanju: Odlok.

 

2. člen 

V prvem odstavku 4. člena se črta besedilo tretje alinee ter nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.

V prvem odstavku 4. člena se črta besedilo pete in šeste alineje ter nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.

Ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.

 

3. člen 

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-1/2010-003

Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 29. junija 2016

 

Župan

Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Miroslav Petrovič l.r.